Menu

Documenten

Document R-1647-14-8006-2v

Adriaen soone wijlen Adriaen Geraert Huijben, d'een helft onbedeijlt in een stuck saeijlants groot ontrent int geheel twee loopensaeten, ende twelff roijen, item de helft in een stuck weijlants oijck onbedeijlt, genoemt het Ven, twee loopensaeten, oft daer ontrent int geheel groot sijnde, beijde gelegen binnen der prochie van Tilborch, ter plaetse genoemt het Creijven, mitsgaders allen het recht, ende aenpart Jannen sijnen broeder gecompeteert hebbende in seeckeren heijbodem, onder Loon bij het Gericht gelegen, soo, ende in sulcker vuege ende met alsulcke lasten, als die voirs Adriaen dese drije parcheelen van erffenisse hijer vorens op huijden tegens den voirs Jan sijnen broeder, bij coope ende opdrachte heeft vercregen, Alsoo hij seijde, heeft hij midts desen bij maniere van beleeninge opgedragen, ende overgegeven Jannen Willemssen van Buel, voir, ende omme de somme van een hondert, ende veerthien carolus guldens, gelovende die voirs Adriaen op verbant van sijnen persoon, ende allen sijne goederen hebbende ende vercrijgende, dit opdraegen, ende overgeven, altijt vast, ende van waerden te houden, sonder ennich tegenseggen, ende nijet alleen allen commer ende calangie van sijnen twegen daer inne wesende tenemael aff te doen, maer oijck allen den achterstel vande rente van LXXV gulden capitaels, ende vande chijns aende heer van Loon te vergelden staende, respective tot desen jaere 1647 toe incluijs, ende die also te sullen voldoen, ende betaelen, dat den voirs van Buel bij ... van dijen, egeenen schade en sal comen te lijden, met wel expresse conditie, dat die voirs Adriaen de voirs respective parceelen van erven tusschen nu ende voir d'expireren vanden jaere xvi negenenveertich t sijnen schoonsten sal mogen lossen, ende vrijen metter somme van een hondert ende veerthien carolus guldens in Hollantschen gepermitteerde gelden, ende teijnden den jaere 1649 nijet, als besprocken, dat naer dijen tijt dese beleeninge, sal sijn, ende blijven eenen erffelijcken coop, ende opdrachte, oijck dat die voirs van Buel ... naestcomende sal prouffijteren, ende genieten de helft vande schare opt voirs saijlant te waschen, alwaert oijck schoon soo, dat die voirs Adriaen ondertusschen dese beleeninge quaeme te lossen, sonder argelist, datum et scabini ut sipra (ii januarij xvi sevenenveertich, scabini Peter van Gilse, ende Jan Jan Tielemans).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832