Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1647-14-8006-45v

Geraert Jan Laurens Eelkens een stuck erven tot weije liggende, een halff loopensaet lants off daer ontrent begrijpende, nochtans etc. binnen der prochie van Tilburch, ter plaetse genoemt aende Cleijn Hasselt aldaer, tusschen erffenisse sijns Geraerts noortwaerts aen deen sijde, daer nochtans eenen sloot tusschen beijde recht vuijt sal gemaeckt, ende halff ende halff gebruijckt werden, ende tusschen erffenisse Geraerts Janss vander Loo aen dander sijde, ende metten eenen eijnde, streckende metten anderen eijnde, tot aen erve den heer van Tilburch, ut dicebat, legittime etc. den voors. Geraert Janss vander Loo, los ende vrij, met affgaen etc. et promisit dictus Geraerdus venditor super se et omnia sua bona, more solito warandiam (en belooft genoemde Geraerdus verkoper op zich en zijn goederen, te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. ende is geconditioneert dat cooper, over sijn eijgen erve sal moeten stegen, ende wegen, ende sijn de cooppenningen bedraegende de somme van tnegentich carolus guldens, dato xix martij 1647, scabini Gilse et van Heijst.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832