Menu

Documenten

Document R-1647-14-8006-46r

Geraert Jan Laurens Eelkens een halff loopensaet erven tot weije liggende, van sijn ander off meerdere erffenisse aenden noordencant aff te meeten, gelegen binnen der prochie van Tilburch ter plaetse genoemt aende Cleijn Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Willem Aert Fiers? aen deen sijde, ende tusschen erffenisse Geraerts vander Loo hem op huijden gevest aen dander sijde, streckende van erffenisse den voors. Geraert Jan Laurens Eelkens, tot aen erve Jan Meus Jan Hendricx noirtwaerts op, alsoo hij seijde heeft hij midts desen bij maniere van beleening, wettelijck opgedraegen, ende overgegeven den voors. Jan Meus Jan Hendricx, los ende vrij, met affgaen etc. ende heeft die voors. Geraert gelooft super se, et omnia sua bona warandiam more solito (op zich, en zijn goederen, te waren zoals gebruikelijk), ende dit opdraegen etc., ende allen commer etc. ende staet te weeten, dat dit halff loopensaet erven, sijne wech sal hebben ende houden over sijns Geraerts ander erffenisse, daer dit affgemeten sal werden, .... dat die voors. Geraert t selve tusschen nu, ende den xx mert 1648 sal mogen lossen, ende wederom naer hem nemen, midts aenden voors. Jan Meeussen op leggende, ende betaelende de quantiteijt van dertich ... offe ...., ende drije carolus guldens ten interest, sonder argelist dato et scabini ut supra (xix martij 1647, Gilse et van Heijst).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832