Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1647-14-8006-55r

Jan Jan Niclaes Sijmons, naergelaeten weduwaer van wijlen Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere Jan Hendrick Verwers, ende met hem Hendrick Jan Verwers ende Niclaes Jan Niclaessen, sijnde metten heere geordoneerde momboir ende toesiender over de vier onmondige kijnderen Jans ende wijlen Jennekens voors. gemechticht tot t'gene naervolgende is, bij mijnen heeren schouteth ende schepenen deser heerlijckheijt, blijckende bij acte ofte appostille marginael op den selven requeste gestelt, huijs hoff metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toebehoirende een loopensaet groot sijne, nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Peeter Michielss daer nochtans eenen gemeenen waterlaet tusschen beijde is lopende aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse Elias Jan Hendrick Verwers aen d'ander sijde, streckende vande erffenisse Peeter Jan Hermans ende Gijsbert ... tot aende gemeijne straete, t'samen metten houtwas hier op ende opden voorhooffde staende, alsoo sij seijden hebben sij wettelijck ende erffelijcken naer voorgaende sondaeghse veijlingen publijckelijck ten behoeve vande gemeijne crediteuren vercocht, ende midts desen opgedraegen ende overgegeven Peeteren Peeter Michielss ende sijne vier kijnderen met affgaen etc. ende hebben die voors. vercooperen gelooft, te weeten die voors. Jan Jan Niclaes Sijmons super se et omnia sua bona (op zich en zijn goederen), ende die voors. momboir ende toesiender super omnia bona inpuberum dit vercoopen etc. altijt vast stentich ende van weerden te houden, ende van hunnen t'wegen te doen houden, sonder eenige voordere geloften soo van waeranschappe als ander sints te willen sijn gehouden, daer aff protesteren sonder argelist datum et scabini ut supra ().Zoeken in website: De Hasselt voor 1832