Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1647-14-8006-74r

Geraert Adriaen Peeter Heijsten daer moeder aff was Marije dochtere Geraert Anthoniss Verbunt de helft in een huijs, hoff, schuer, torffschop, met de gronde, ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoirende vijff ende een halff loopensaeten, off daerontrent begrijpende, nochtans etc. binnen de prochie van Tilburch, ter plaetse genaemt aende Cleijn Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jacobs aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse Jans Willems van Aerl, daer den schouwaterlaet tusschen beijde is loopende aen dander sijde, streckende vande erffenisse van haere ... mevrouwe de graeffinne van Grobbendoncq, vrouwe deser heerlijcheijt etc. tot aende gemeen straete, ut dicebat, legittime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijk etc.) Jannen Geraert Anthonisse Verbunt, sijnen oom, los ende vrij, met affgaen etc. ende heeft de voors. Geraert gelooft super se, et omnia sua bona more solito warandiam (op zich, en al zijn goederen te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. ende besonder dat hij de helft van alsulcke somme van hondert carolus guldens, als volgens henne gemeen scheijdinge ende deijlinge van den xxii januarij 1639 sijn gelooft te betaelen aen Jannen, ende Adriaenen sijne vercoopers oomen, alsoo sal voldoen, dat de voors. sijnen cooper derhalven egeene schade en sal ...comen in eeniger manieren, blijvende tot last des coopers den schouwaterlaet, mett straet, ende alle andere gebuerrechten t'onderhouden naer behooren, sonder argelist, datum xx maij 1647, scabini Tielemans et Verschueren.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832