Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1647-14-8006-81r

Elijas soone Jan Hendrick Verwers heeft geboden sijne blijckende penningen, te weeten goidtspenninck, wijncoop, slachgelt, brieffgelt ende hooftpenningen, om metten recht van naderschap, te lossen, te quijtten, ende te vrijen een stuck ackerlants groot twee loopensaeten, ende drije roijen, gelegen binnen de prochie van Tilburch, ter plaetse geheijten aende Hasselt, aldaer, tusschen erffenisse Peter Michielss d'een sijde, ende tusschen erffenisse Joachim Daniel Sebastiaenss d'ander sijde, streckende van erffenisse Jan Gerit Peter Maes Gheenen totten gemeijnen ackerwech, als Jan Jan Niclaess naergelaeten weduwer Jenneken sijne huijsvrouwe dochter Jan Hendrick Verwers voors. off wel den momboir, ende toesiender, sijne kijnderen vercocht hebben, aen Jan Janssen de Beer, gelovende die voers. naderman super se et bona (op zich en zijn goederen), alles te doen, als een naderman schuldich is, ende behoort te doen, tot alder tijt, als wanneer, hij daer toe van rechts wegen sal worden versocht, sonder argelist, datum x julij 1647, scabini Baerdwijck et Gilse.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832