Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1647-14-8006-81r

Niclaes soone wijlen Jan Niclaessen heeft geboden sijne blijckende penningen, die hij seijde hem eijgen te sijn, te weeten goidtspenninck, slaghgelt, brieffgelt, wijncoop ende hooftpenningen, om metten rechte van naderschap, te lossen, ende te quijtten, een huijs hoff, metten gronde ende erffenisse daer aen liggende, een loopensaet, off daer ontrent groot wesende, nochtans etc. binnen de prochie van Tilburch ter plaetse aende Hasselt aldaer, tusschen erffenisse Peter Michielss d'een sijde, ende tusschen erffenisse Elijas Jan Hendrick Verwers, d'ander sijde, streckende vande gemeene straete, totten erffenisse Peter Jan Hermanss van Heijst, met meer anderen, als Jan den soone Jan Niclaess Sijmons des voers. Niclaess broeder, vercocht heeft aen Jan Janssen de Beer, waer inne Peter Michielss, nochtans gevest is, gelovende die voers. Michiels super se et omnia sua bona (op zich en zijn goederen), alles te doen, als een naerderman schuldich is te doen, tot alder tijt, als wanneer hij daer toe van rechts wegen sal worden versocht, actum xij julij 1647, scabini Tielemans et Verschueren.

In de marge: Niclaes Jan Claessen alsulcken naederinge ende allen t recht hem daervuijt geboden als hij opden xij julij des voerlede jaeres 1647 heeft gedaen nopende huijs ende hoff aende Hasselt ..., alsoo hij seijde legittime etc. Peter Michiel Peters originaele cooper, gelovende super se etc. sulx altijt vast ende van waerde te houden, ende alle commer van sijne t wegen ende ... de voers. Peter aff te doen, actum 3 junij 1648, scabini Verschueren et Baerdwijck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832