Menu

Documenten

Document R-1647-14-8006-85r

Joachim Daniel Sebastiaenss, als man ende momboir van Heijltgen sijne huijsvrouwe dochter wijlen Jan Henrick Verwers een stucxken erven tot saijlant liggende groot ontrent een loopensaet, nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genoemt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Elijas Jan Hendrick Verwers aen beijde de sijden, streckende van erffenisse Jan Geritss Creijers tot aenden gemeenen mesch ofte ackerwech, alsoo sij seijde heeft hij met vuijtganck vande brenende kersse vercocht ende, midts desen wettelijck ende erffelijck opgedraegen ende overgegeven Jannen Jansen de Beer, ten behoeve van Peeter Peeter Michielss sijne schoonvader denselve Peter ter tochte, ende desselfs vier kijnderen ten erffrechte, los ende vrij, met affgaen etc. et promisit dictus venditor super se et omnia sua bona warandiam (en belooft genoemde verkoper op zich en al zijn goederen te waren) ende dit vercoopen etc., ende allen commer ende calangie tenemael aff te doen, sonder argelist, datum xvi augusti 1647, scabini Tielemans et Verschueren.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832