Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1648-14-8006-158r

Adriaen Geraertss Verbunt, de helff onbedeijlt in eene huijsinge met sijnen gronde, hoff ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toebehorende, groot int geheel drije loopensaeten, nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer, tusschen erffenisse der weduwe metter kijnderen Geraert Hermans aen deen sijde, ende tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen Jan Jan Adriaens aen dander sijde, ende metten eene eijnde, streckende metten anderen eijnde tot aende gemeene straet, te samen met de helft in een stuck ... tot beemde liggende, vier loopensaeten lants, of daer ontrent begrijpende, nochtans etc. binnen de prochie van Gilse, int Gilse Broeck, ontrent de Rijensche Boschen aldaer, alsoo hij seijde, legittime etc. Jannen Geritss Verbunt de jonge sijnen broeder dijen d'ander helff inde voors. huijsinge hoff ende erffenisse mitsgaders inde voors. beemt van te vorens is competerende, beijde dese parceele los ende vrij, met affgaen etc. ende heeft de voors. Adriaen gelooft super se et omnia sua bonu more solito warandiam (op zich en zijn goederen te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. en sal cooper moeten onderhouden, ende gedooge gebuerlijcke rechten, ende ..., gelovende voirts den voors. Adriaen vande helff vande voors. beemt, te alle tijde versocht, sijnen voors. broeder, voor schepenen van Gilse, naeder ..., ende opdracht te doen naer behooren, sonder argelist, dach xij martij 1648, scabini Baerdwijck et Verschueren.

De voors. vercooper bekent over dese coop van sijne broeder ten volle ..., ende betaelt te sijn.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832