Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1648-14-8006-158v

Jan soone wijlen Jan Willem Mutsarts als wettich man, ende momboir van Maeijcken sijne huijsvrouwe dochter wijlen Niclaes Peeter Jacobs, eene huijsinge met sijne gronde, hoff boomgaert, ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende, groot ontrent drije, ende een halff loopensaeten, nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genoemt aen het Creijven, aldaer, tusschen erffenisse Adriaen Peeter Jacobs oistwaerts aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse Goijaert Willem Heerde aen d'ander sijde, streckende van erffenisse des schouteth van Tilborch, tot aende gemeene straet, alsoo hij seijde, legittime etc. Jannen Jan Willemss van Buel, ende Jannen Geritss Verbunt den jongen ijder voor de gerechte helff, los ende vrij, met affgaen etc. ende heeft de voors. Jan gelooft super se et omnia sua bonu more solito warandiam (op zich en zijn goederen te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de voors. coopers de waterlaet door de voors. erffenisse is loopende, ende voirts alle andere gebuerlijcke recht, ende ..., sal moeten onderhouden ende gedoogen, naer behooren, sonder argelist, dach et scabini ut supra (xij martij 1648, scabini Baerdwijck et Verschueren).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832