Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1648-14-8006-192v

Peeter Cornelis Bartholomeeussen, eene huijsinge, hoff, schuer met henne gronden, ende erffenisse, soo saij als weijlant, daer aen liggende, ende daer toe behoorende, groot ontrent seven loopensaeten nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch, ter plaetse genoemt aende Hasselt, inde Langhstraet aldaer, tusschen erffenisse Cornelis Jan Willemen suijdwaerts aen deen sijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Corneliss de Beer aen dander sijde, streckende van erve Cornelis vanden Merenberch, tot aende gemeene straete, alsoo hij seijde, heeft hij wettelijck, ende erffelijck vercocht, ende midts desen opgedraegen, ende overgegeven Geraerden Jan Geritss los ende vrij, met affgaen etc. ende heeft die voors. Peeter gelooft super se et omnia sua bona more solito warandiam (op zich en al zijn goederen te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen, etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ii ort jaerlijcx aen d'erffgenaemen Lucas van Amersoijen, met expresse conditie oijck, dat die voers. Peeter vercooper, ende derselffs huijsvrouwe, den tijt van thien continuele jaeren, naer dato van desen vallende, sonder gehouden te sijn in eenige huere, off eenige reparatie te behoeven te draegen, sal blijven bewoonen, ende rustelijck ende vredelijck gebruijcken, de camer vande voers. huijsinge met drije off vier roijen hooffs, int vierkant teijnden deselve camer aengelegen, tsamen met den appelboom cooper ende vercooper bekent, sonder argelist, dato xv maij 1648, scabini Kievits et Verschuren.

In de marge: Ontnadert door Jan den soon pro ut in forma 1 febr 1649.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832