Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1648-14-8006-252r

Aert soone wijlen Cornelis Meeussen, lest naegelaeten weduwer van wijlen Maeijcken sijne huijsvrouwe, dochter Cornelis Gerit Daniels te vorens wed. wijlen Jan Jan Adriaens van Beurden, de hellicht, allen sijn part, gerechticheijt ende deel, in een aenstede als te weeten in eene huijsinge, schuer, schop metten gronde, hoff, boomgaert, ende erffenisse, daer aen liggende ende daer toe behoorende groot int geheel ontrent negen loopensaeten nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetse genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Peeter Huijbrechts aen d'een sijde ende tusschen erffenisse Gerit Peeter Martens aen dander sijde, streckende vande gemeene Hasseltsche, tot aende Stock Hasseltsche straete, ut dicebat (zoals hij zeide), heeft hij midts desen wettelijcken ende erffelijcken opgedraegen ende overgegeven de gelijcke kijnderen, ende erffgenaemen wijlen Maeijcken dochtere Cornelis Gerit Daniels, sijne voers. overledene huijsvrouw, denwelcken dander helft inde selve aenstede is competerende, met affgaen etc. promittens super se et omnia sua bona more solito warandiam (belovende op zich en al zijn goederen te waren zoals gebruikelijk), ende dit opdragen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de voers. gelijcke kijnderen hijer vuijt sullen schuldich wesen te vergelden aen het convent van Caudewater bijde Bosch eenen jaerlijcken ende erfflijcken pacht van een halff mud rogge jaerlijcx ende aende heer van Tilborch eene chijns van 1 st of daerontrent ende voirts gedogen ende onderhouden gebuerlijcke rechten, ende serviteijten, sonder argelist, datum et scabini ut supra (ix december? 1648).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832