Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1648-14-8006-253v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor schepenen ondergenoemd deser Heerlijcheijt op dato naebeschreven sijn gecomen, ende gecompareert inne propre persoonen Peeter den ouden, ende Peeter den jongen gebroederen soonen wijlen Jan Peeter Jan Sijmons, verweckt bij Huijbertgen sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Joachim Daniels, Jan Jan Adriaen Willems, als wettich man ende momboir van Peeterken sijn huijsvrouwe, Daniel Jan Adriaen Goijaerts als wittich man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe, gesusteren, dochteren wijlen Jan Peeter Jan Sijmons, ende wijlen Huijbertgen Joachim Daniels voirgen. ende Jan Anthonis Hendricx, als wittich nagelaeten weduwer wijlen van Maeijcken oijck dochtere Jans ende Huijbertgens meergeseijt, deselve Jan int bijwesen, ende geassisteert met Jan Jan Denis Hermans als metten heere geordonneerde momboir, over desselfs Jans vier onmondige kinderen, bij de voirs wijlen Maeijcken verweckt, ende hebben in dijer qualiteijt beleden ende bekent, bekennen ende belijden mitsdesen, vande naerbeschreven goeden, ende erffenissen, bij den voirs wijlen hen vader, ende moeder ender der voirs kijnderen grootvader ende grootmoeder achtergelaeten, ende metter doot geruijmt eenen erffscheijdinge ende erffdeijlinge metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben, ende dat in vuegen ende manieren hijer naer beschreven volgende,

Overmits welcke erffscheijdinge ende erffdeijlinge, soo is den voirs Peter den ouden te deele, ende te loote bevallen, ende sal alsoo voir sijne portie, ende kints gedeelte, hebben, houden, ende erffelijck besitten, eene huijsinge wesende d'out huijs met sijner gronde, hoff, boomgart, ende erffenisse, daer aen liggende, ende daer toe behoorende, groot ontrent vier loopensaeten, nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetse genoemt aende Stockhasselt aende Postelstraet aldaer, tusschen erffenisse der weduwe ende kijnderen wijlen ... Michiel Damen noirtwaerts aen deen sijde ende tusschen de Niclaes Gerit Laurenss aen dander sijde, streckende voir vande gemeene straete tot aen erve Peter Willems Veramelvoirt, tsamen metten voirhooffde, ende de boomen daerop staende,

Hijer tegens sal die voirs Peeter den jongen voir sijne portie ende gedeelte, hebben, houden, ende erffelijck besitten, de gerechte hellicht aende noirdsijde in ende van d'aenstede, ofte derffenisse behoirende tot het nieuwe huijs, thien loopensaeten lants oft daer ontrent int geheel groot sijnde, nochtans soo groot ende cleijn, als deselve aenstede metter mate naemaels sal bevonden werden, ende die gelegen is binnen der prochie, ende ter plaetse voirs, aldaer tusschen erffenisse Niclaes Gerit Laurenss noirtwaerts aen deen sijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen, ende erfgenamen wijlen Anthonis Cornelissen aen dander sijde, streckende voir vande gemeene straete, tot aen erve Peter Willemss Veramelvoirt, t'samen mette geheele schuer daerop staende, sonder nochtans den gront van dijen, alsoo dese condivident deselve tusschen dit ende halff april naestcomende deselve daer aff sal moeten doen ruijmen, ende verbrengen op sijn eijgen erff,

Hijer tegens sal die voirs Jan Jan Adriaen Willems voir sijn portie ende loth hebben houden ende erffelijck besitten, dander gerechte helff aen den suijdencant vande voirs aenstede, ofte erffenisse van ontrent x loopensaeten ende het voirs geheel nieuwe huijs, metten gronde, ende gront vande voirs schuere,

Ende hijer tegens sal die voirs Daniel hebben, houden, ende erffelijck voir sijne portie besitten, de gerechte helff onbedeijlt, ... het part ende deel des voirs wijlen Jan Peter Jan Sijmons, in ende van een stuck hoijlants, int geheel sesthien hont lants, oft daer ontrent groot sijnde, nochtans etc. onder Suijdewijn bij Capell, aldaer, tusschen erffenisse de Bollekens westwaerts aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse Peeter Corsten, met meer anderen aen dander sijde, streckende vande ... tot aen doude straete, ende tot dijen de helff onbedeijlt in een stuck erven tot heijbodem liggende int geheel xxiiii loopensaeten of daer ontrent groot sijnde, nochtans etc. onder de prochie van Loon ontrent de Loonsche Hoeck aldaer waer van dander helff is competerende, off toebehoorende Marten Peeter ...,

Ende hijer tegens soo is den voirs Jan Anthonis Hendrick ende den momboir van desselffs vier onmondige kijnderen, te deele ende te loote bevallen, ende sullen alsoo voir henne portie hebben houden ende erffelijck besitten een stuck erve ten deele tot saij, ende ten deele tot weijlant liggende genoemt het Nieuwe Velt, groot ontrent vijff, ende een halff loopensaeten, nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch, ter plaetse als voir geheeten aende Stockhasselt aldaer tusschen erffenisse Niclaes Gerit Laurens noirtwaerts aen deen sijde, ende tusschen erffenisse Peeter Gerit Corneliss aen dander sijde, streckende van erffenisse Joost Daniel Adriaens, tot aende gemeent ende tot dijen een stuck erven tot weije liggende groot ontrent anderhalff loopensaeten nochtans etc. binnen der prochie ende ter plaetse lest voirs, aldaer tusschen erffenisse der weduwe ende kijnderen Jan Michiel Damen noirtwaerts aen deen sijde, ende tusschen erffenisse Niclaes Gerit Laurens aen dander sijde, ende metten eenen eijnde, streckende metten anderen eijnde tot aende gemeene straete, Alsoo sij seijden,

Onder last, dat die voirs Peter den ouden, vuijt sijn portie ende gedeelte, sal schuldich wesen, ende gelooft midts desen aende kinderen, ende erffgenamen wijlen Aelberts van Bruegel binnen den Bosch te vergelden eene jaerlijcke ende erffelijcke losrente van twee hondert carolus gulden capitaels, ende aende voirs Jan Adriaen Willems eene schepene geloofte van tsestich carolus capitaels, mitsgaders eenen jaerlijcken ende erffelijcke chijns van eenen st jaerlijcx aenden heere van Tilborch tsamen met den achterstel van allen deselve, ten achteren ende onbetaelt staende, Item den voirs Peeter den jongen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns off rente van tvijfftich guldens capitael met tverloop van dijen, aende kijnderen, ende erffgenamen Jan Jan Adriaens, Item Jan Jan Adriaen Willemss, aen Peeter Daniel Adriaens, eene schepene geloofte van twee hondert, ende thien carolus guldens, met eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van negen stuijvers twee oirt off soo veel min off meer alsmen vergeldende is aen de erffgenamen Lucas van Amersoijen, oijck mette t'achterstel ende t verloop vande selve, met conditie, ende expresse voirwaerde, dat Peeter den jongen, ende Jan Jan Adriaen Willemss den kerckpat loopende over daenstede vant nieuwe huijs, bij hen, halff ende halff sal werden gedraegen ende malcanderen sulx in ... moeten goet doen naer behooren, oijck dat sij lieden elck, voer aende gemeene straete sullen hebben effen veel breijde, ende dat Jan Jan Adriaen Goijaerts tot Lichtmis naestcomende aen Peeteren den ouden sijnen swager sal voldoen, ende betaelen de somme van een hondert, ende thien carolus gulden des dieselve Daniel super se, et omnia sua bona (op zich, en zijn goederen), mits desen is gelovende t effectueren?, ende precieselijck te sullen naecomen, ende is voirts onderschreven, ende bescheijden dat de boomen, ende ander hout, d'welck op ijders portie bevonden sal werden, dat elk sulcx sal prouffijtelijck ende behouden ende hebben alsoo partijen condividenten deen ten behoeve des anders op malcanderens portie, ende gedeelte midts desen volcomentlijck vertegen, ende gerenuncieert, met overgeven, ende affgaen pro ut in debita et consenta forma, geloovende hen inde super se, et omnia sua bona, ende den voirs momboir super bona impuberum dit verthijen etc. mitsgaders dese erffscheijdinge, ende erffdeijlinge, altijt vast, ende van werden te houden sonder ennich tegenseggen, ende allen commer, ende calangie die den eenen of den anderen, in eenige toecomende tijden, op sijn portie meer soude moge overcomen, dan elcken hijer voir benoemt is, malcanderen pro rata te sullen helpen affdraegen, ende affweren naer behooren, sonder argelist, datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832