Menu

Documenten

Document R-1648-14-8006-263v

Geraert Huijbert Daniels als wettich naergelaeten weduwer van Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Willem Aert Leijckens, eene huijsinge, hoff metten gronde, ende erffenisse, daer aen liggende, ende daer toe behorende, een loopensaet, metten gront groot sijnde, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genoemt aen t Creijven aldaer tusschen erffenisse Daniel Geraert Huijben hijer affgepaelt sijnde, ende alwaer den wech, waer over loopensaet, ende derve des vs. Daniels met meer anderen erven hijer teijnden liggende geweecht sullen worden, halff ende halff, gedoogen, ende gedragen sal worden, soo gelijck tot noch toe gesciet is, aen deen sijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Jan Gerit Peeter Maes Schenen dander sijde, streckende vande gemeen Creijvensche straet tot sijns Geraerts ... erffenisse, alsoo hij seijde, heeft hij met consent van schouteth, ende schepenen, met consent van sijne kijnderen ende kintskinderen vercocht, ende mits desen wettelijck, ende erffelijck opgedraegen, ende overgegeven Jannen sijnen soone met affgaen etc. gelovende de voors. Geraert vercoopere super se et omnia sua bona, more solito warandiam (op zich en al zijn goederen, zoals gebruikelijk te waren), ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de voors. Jan sal schuldich wesen hijer vuijt te vergelden aenden heere van Tilborch, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van i st ii penningen jaerlijcx, ende tot dijen aende kinderen ofte erffgenamen Goijarts den Verwer binnen den Bossche aff te lossen, ende te quijten een rentte van hondert ende vijfftich gulden capitaels, metten verloope, ende achterstel van dijen, ende aende weduwe vande secretaris de Witte een van tvijfftich gulden capitaels als hebbende de vercooper, deselve de cooper als sijne cooppenningen volcomentlijck, soo hij bekent, ... ende hieromme gelovende super etc. die soo te sullen vergelden afflossen, ende te quijten dat den vs. sijne vercooper, noch sijne andere goederen, erffgenamen, ende naecomelingen, bij faute van dijen, egeene schade en sal overcomen, oft eenige molestatie werden aengedaen, nu noch ... toecomende tijden, ende sal de vercooper, soo lange hij voorts ende levende lijve wesen sal, hebben, ende behouden sijn vrije woninge, inde camer aen dese huijse staende, sonder argelist, date et scabini ut supra (xxviii december, scabini Verschueren et Soffaerts).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832