Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1648-14-8006-265P

Alsoo Huijbert den sone Wouter Anthonis Beris in houwelijcken staet is versaemt geweest met Claesken dochter Henrick Laureijs Jan Berthols (diemen noemt Spijckers) bij de welcke hij verweckt heeft eene sone bij naeme Henricken ende dat dese verclaerde deser werelt is afflijvich geworden, sijnde inden levende lijve gebleven den voorgenoemden Henrick oudt ontrent elff maenden, ende dat over de goeden mits d'afflijvicheijt van Claesken, moeder der voorschreven Henricken, die de voorschreven Huijbert ende Claesken t'samen hebben beseten ende geconquisteert, altemael bestaende in haeffelijcke goeden volgens de costuijme van Tilborch ende Goirle waren deijlbaer, halff tot prouffijt vande voors. Huijberden, ende halff tot prouffijt van dit onmondich kijnt, soo ist dat bij advies raets vande naeste vrinden van dit onmondich kijnt tot proffijt derselve is goetgevonden ende geraetslaeght dat men alle dese goeden soude inventariseren, soo die selve ter presentie van ons schepenen hier ondergenoemde geinnetauxseert sijn, ende dat naer datmen die soude priseren om in toecomende tijden te weten de weerde van dien, welcke prisatie door Cornelis Jan Willemssoon ende Joost Adriaen Hoirvoirts naeste geburen in presentie van ons schepenen gedaen wesende is bevonde te beloopen de somme van 774 gulden ende alsoo voor d'een hellicht dit onmondich kijnt aengaende te bedragen de somme van vier hondert tweeentwintich gulden ..., waerinne mede begrepen sijn 70 gulden vande ... clederen van desen kijnde moeder gecomen ende gemerckt dat dit onmondich kijnt oudt maer is oudt ontrent elf maenden moet onderhouden ende opgebracht worden, soo sijn partijen met malcanderen overcomen ende geaccordeert dat die voorschreven Huijbert vader van dit onmondich kijndt het selve sijn kijndt sal onderhouden den tijdt van twelff jaren lanck, te rekenen naer datum van desen, in eeten, drincken, clederen, lijnden, wollen, sieck ende gesont t'selve op sijn cost scholen laten gaen ende leren, ende voorts besorgen van boecken ende t'ghene daer toe van node sal wesen, alles op sijnen cost ende last sonder dat daer over met redenen eenige clachten sullen geschieden, ende of men bevonde dat dit kijnt niet genoech en worden gedaen naer sijnen staten, soo sullen die momboirs t'selve mogen naer hun nemen ende t'selve besteden? op een ander daer het hun believen sal opden cost ende last vanden vader, die sulx sal moeten voldoen ende betalen alles wat daer van gelooft sal worden, welcke hellicht vande voors. somme die voors. Huijbert, de voorgemelte twelff jaren gedurende sal mogen onderhouden ende dese twelff jaren geeijndicht ende alsdan van dese somme te moeten betalen ten behoeve van dat kijnt promptelijck ende sonder eenige oppositie de somme van drij hondert guldens eens, ende de voorschreven somme sal blijven ge... tegens het voorschreven onderhoudt, daeraff Huijbert den vader over sulx en sal hebben te restitueren, noch sal die voorgenoemde Huijbert hebben voor dit onderhoudt de voorschreven twelff jaren gedurende de tochte ende het jaerlijxs incomen vande erffelijcken goeden gecomen van wegen Cornelis Jan Anthonissoon aende Hasselt, ende in het hoijlant gelegen tot Cappel, ende vande twee hoijbeemden gelegen inde Nieuwe Velden ende mede in het huijsken geheijten de School metten erve daer aen gelegen aende Hasselt, dit alle voor des kijnts portie ende gerechticheijt alsnu vervallen, ... sal die voorschreven Huijbert betalen de contributie ende andere dorps lasten op sijn eijgen cost, ende alle nodige reparaties van het huijs vande voorgemelte Schole, mede moeten betalen het sloten aen het lant van Cappel soo verre daer ennige slotinge van dienst sijn, alles oock op sijnen cost ende last, ende hier mede bekennen parthijen deugdelijck met malcanderen veraccordeert te sijn, sulx soo verre die voorschreven Huijbert ennige kijnderen quame te procreeren inde tweden of voorderen houwelijcke ende ennige goeden daer inne vercregen dat alle deselve goeden sullen sijn ende blijven ten behoeve vanden voors. Huijberden, sijne twede of voordere huijsvrouwe, ende de kijnderen die hij daer vuijt soude mogen verwecken, gelovende die selve parthijen hier tegens niet te doen of laten geschieden in enniger manieren daer voor die voorgenoemden Huijbert verbindende is sijnen persoon ende alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende ende die momboir ende toesiender des onmondiche kijnts goederen ende reserveren die voors. momboir ende toesiender ten behoeve van dit onmondich kijnt het recht, actie ende toeseggen dit onmondich kijnt competerende inden goeden van Wouter Anthonis Beris dit kijnts vaderlijcken grootvader, sonder argelist, actum den xxiii meert 1648, scabini Gilse et Verschuren.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832