Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1649-14-8007-13v

Jan Peeter Cornelis Meeussen, heeft geboden sijne blijckende penningen, van metten rechte van naderschappe, te lossen, te vrijen ende te quijten, alle alsulcken huijsinge, ende schuere met henne gronden, hoff, ende erffenisse, daer aen liggende ende daer toe behoorende, seven loopensaeten lants, of daer ontrent groot sijnde, gestaen ende gelegen binnen Tilborch, ter plaetse genoemt aende Hasselt inde Langhstraet aldaer, als wijlen Peter Cornelisse sijnen vader, op den xv maij des voorlede jaere 1648, voir schepenen deser heerlijcheijt, heeft vercocht ende opgedraegen Geraerden Jan Geritss, ende heeft dieselve Jan voirts gelooft, super se et omnia sua, alles meer te doen, ende te presteren, wat een naderman, naer recht ende costuijme schuldich is ende behoirt te doen, t alder tijt, als hij daer toe sal versocht werden, sonder argelist, datum et scabini testes ut supra (1 feb 1649, scabini Bardwijck et Verschueren).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832