Menu

Documenten

Document R-1649-14-8007-24r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat voer ons schepenen ondergeschreven inne propre persoonen, sijn gecomen ende gecompareert, Cornelis soone wijlen Jan Jan Adriaens van Buerden, daer moeder aff was Maeijcken dochtere Cornelis Gerit Daniels, Jan soone wijlen Jan Geraert Smulders, naegelaeten weduwer van wijlen Maeijcken sijne huijsvrouwe, int bij wesen ende geassisteert met Jan den jongen sijnen broeder, Adriaen Jan Geritss als man ende momboir van Judith sijne huijsvrouwe ende Adriaen Jan Adriaens van Buerden, met Geraert Niclaess van Osch, als metten heere geordonneerde momboir, ende toesiender, over Jannen, Gerarden ende Heijltgenen, broeders ende susteren, kijnderen wijlen Jan Jan Adriaens van Buerden, ende Maeijcken voergenoemt, ende hebben beleden ende bekent, belijden ende bekennen mits desen, vande naerbeschreven goeden, ende erffenissen bij henne voers. ouders achtergelaeten ende metter doot geruijmt, eene erffscheijdinge ende erffdeijlinge, metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben, in manieren hijer naer volgende,

Overmits denwelcken, soo is de voers. Cornelis te deele ende loote bevallen, ende sal alsoo voer sijne portie hebben houden, ende erffelijck besitten de gerechte hellicht aenden suijdencant in ende van een stuck saeijlants, acht loopensaeten lants, oft daer ontrent int geheel groot sijnde, nochtans soo groot ende cleijn, als tselve gelegen is binnen der prochie van Tilborch, ter plaetse genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Geritss Verbunt de jongen, suijdwaerts aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse Gerart sijns broeders, wesende dander helft, aen d'ander sijde, streckende van erffenisse Gerit Janss vander Loo, daer nochtans seeckeren erffwech, tusschen beijde is liggende, tot aende gemeene straete, ende alnoch een stuck erven oijck tot saeijlant liggende anderhalff loopensaet, of daerontrent groot sijnde, nochtans etc. binnen der voers. prochie, ter plaetse geheijten aende Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jan Adriaens westwaerts aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse Peeter Jan Hermans, aen d'ander sijde, ende metten eenen eijnde, streckende mette anderen eijnde, tot aende gemeen straete,

Hijer tegens soo is den voers. Jan Geraert Smolders, of wel desselffs kijnderen, te deele ende loote bevallen, ende sullen alsoo voer henne portie, ende gedeelte, hebben houden ende erffelijck besitten, een stuck erven tot weije liggende, groot ontrent een loopensaet, nochtans etc. binnen der prochie, ende plaetse lest voers., aldaer, tusschen erffenisse Mr. Hermans de Roij schouteth deser heerlijcheijt aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse Marten Peeter Cornelis Mutsaerts aen d'ander sijde, ende mettten eenen eijnde, streckende metten anderen eijnde, tot aende gemeijne steeghde, item een stuck erven tot saeijlant ende weijlant liggende groot ontrent vijff quartier, nochtans etc. binnen der prochie ende ter plaetse oijck lest voers. aldaer, tusschen erffenisse des voers. heere schouteth aen d'een sijde, ende metten eenen eijnde, ende tusschen erffenisse Peeter Pauwels Joost aen d'ander sijde, streckende metten anderen eijnde, tot aende gemeijne straete, ende tot dijen een stuck erven tot saeijlant liggende, groot ontrent vier loopensaeten, nochtans etc. binnen der voers prochie, ter plaetse genaemt aende Heijsijde aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jan Adriaens aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse die gemeene straete aen d'ander sijde, streckende vande erffenisse Embrechts Wijten, tot aende erve Adriaen Hendrick Denijs, met alnoch eenen jaerlijcken, ende erffelijcken chijns, of rente van drije gulden jaerlijcx, te vergelden staende bij Peeter Jan Peermaeghe aende Stockhasselt,

Hijer tegens is den voers. Adriaen Jan Geritss te deele bevallen, ende sal voer sijn portie ende loth, hebben houden, ende erffelijck besitten de camer vande huijsinge, gecomen van wijlen Bartholomeus Jan Hendrix gestaen alhijer aende Hasselt metten gronde vande selve camer ende de gerechte hellicht aende suijdsijde vander aenstede, offe erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende, acht loopensaeten off daer ontrent int geheel groot sijnde, streckende dese hellicht, vande hoeck vande voers. camer, tot op seecker paeltgen, gestaen recht achter den nootboom aldaer, tsamen mette schuer, bijden voers. Adriaen, vande gront te ruijmen ende op sijn eijgen erve te brengen, mits conditie dat dese camer aende oistensijde egeen voirder erve en sal hebben dan alleenlijck soo wijt ende verre, als de vuesen?, of de drup? vande selve en is streckende,

Hijer tegens is den voers. momboir, ende toesiender ten behoeve vande voers. Jannen onmondige, te deele bevallen ende sal alsoo hebben houden, ende erffelijck besitten, de voorgemelde huijsinge, op den middelgraet aff vande schauwe, met het schop ende henne gronden, mitsgaders de gerechte wederhelft aende noirdsijde vande voersijde aenstede, onder last dat die voers. Adriaen Jan Geritss ende Jan onmondige, vuijt de voers. henne portie ijder jaerlijcx, sal schuldich ende verbonden wesen te vergelden aen het clooster van het Caudewater recht buijten den Bosch, de helft van eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht, van een halff mud rogge, ende aenden heer van Tilborch ijder de helft van eenen stuijver gewinchijns, ende werden ten gemeene behoeve, ende prouffijte vande voers. condividenten vande voers. aenstede vuijtgescheijden, ende gereserveert, acht de beste eijcke boomen, met vier kerstboomen?, die ten allen tijden ende stonden, dese twee condividenten, daer van sullen gehouden wesen, ten gemeene ... te laten volgen,

Hijer tegens is denselven momboir ende toesiender, ten behoeve van Gerarden onmondige, te loote bevallen, ende sal alsoo hebben houden, ende erffelijck besitten, de gerechte wederhelft aende noirdencant, in ende van tvoers. stuck saijlandts van acht loopensaeten, hijer vorens onder de portie van Cornelissen naerder gementioneert, ende tot de gerechte hellicht aende oistensijde, in ende van de ander stuck saijlants, int geheel vier ende een halff loopensaeten lants, oft daerontrent groot sijnde, nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch, ter plaetse genoemt aende Hasselt, tusschen erffenisse, off wel het bosch vande heere ... van Grobbendoncq oistwaerts aen d'een sijde ende tusschen erffenisse Adriaen Jan Adriaens aen d'ander sijde, streckende van erffenisse Denis Jan Denis de Beer, tot aen erve Gerit Janss vander Loo, des sal die voergen. Adriaen Jan Geritss aende voers. camer gevallen sijnde, tot egalisatie aende voers. Gerart sijne onmondige swager of schoonbroeder promptelijck opleggen, ende die voers. momboir, ende toesiender, vuijtten naeme van Jannen onmondige, de somme van tvijftich guldens eens, gelijck deselve dat mits desen sijn geloovende,

Ende hijer tegens is de momboir ende toesiender te deele bevallen, ten behoeve van Heijltgenen, diewelcke alsoo voer haere portie, ende gedeelte sal hebben, houden ende erffelijck besitten eene huijsinge, schuer schop, met henne gronden, hoff boomgaert, ende erffenisse, daer aen liggende, ende daer toe behoorende, groot ontrent drije loopensaeten nochtans etc. binnen der prochie ende ter plaetse lest voers. tusschen erffenisse Adriaen Jan Adriaens oistwaerts aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse Gijsbert Marten Daniels aen d'ander sijde, streckende van erffenisse Laurens van Doremaelen, tot aende gemeen straete, ende tot dijen de gerechte wederhelft aende westensijde in ende van tstuck saeijlants van vier ende een halff loopensaeten, onder de portie van Gerarden hijer vorens naerder vuijtgedruckt, midts conditie, dat de voers. Heijltgen, tot egalisatie vande meergenoemde Adriaen Jan Geritss, haere swager noch sal ontfangen twelff guldens x stuijvers eens, die hij aende selve promptelijck ende ten simpele vermaene gelooft te voldoen, ende betaelen, onder last dat deselve Heijltgen sal schuldich ende verbonden wesen, vuijt dese haer portie te vergelden aen seecker benefitie, ofte autael inde kercke van Tilborch, een vat of loopen rogge jaerlijx, volgens de brieven ende bescheijden daer van sijnde, ende hebben alsoo partijen condividenten d'eene ten behoeve des anders, op malcanderens portie, ende gedeelte volcomentlijck vertegen, ende gerenuntieert, met overgeven, ende affgaen inne manieren daer toe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde, ende gelooff, te weeten de voers. mondige super se et omnia sua bona (op zich en al hun goederen), ende de voers. momboir, ende toesiender super omnia bona predictorum (op alle voorschreven goederen), dit verthijen, overgeven ende affgaen, midtsgaders dese erffscheijdinge ende erffdeijlinge, altijt vast, stentich, ende onverbreckelijck van waerden te houden, ende vuijt henne naemen, ende qualiteijt te doen houden, ende allen commer, calangie, ende aentael, die den eenen of den anderen, op t sijne soude mogen overcomen, oft aengedaen werden, malcanderen pro rata te sullen helpen affdraegen, ende affwaeren, naer rechts behooren, gebuerlijcke rechten sal ijder moeten gedoogen, ende onderhouden, ende alsoo de vijff ierstgenoemde condividenten, op wel derselver huijsvrouwen, voer ... ende voor hulpe van henne moeder, sijn gebracht tot staet, ... soo verre, dat sij alle met, ende bequamen sijn voer henne cost etc. soo geloven deselve, onder verbant als boven, dat sij Gerarden hennen jongxsten onmondige broeder, ten ... van dijen, ende vuijt verscheijde andere wettige redenen van nu aff aen, noch twee continuele jaeren tot henne gelijcken cost, sullen onderhouden, of doen ende laeten onderhouden, in cost, dranck, cleeren, ende andersints, oijck een ambacht te laeten leeren, ende als deselven tot staet sal gecomen wesen voer denselven alsdan noch te sullen doen ende laeten maecken, ende hem besorgen van een eerlijck nieuwe laecken cleet, welcke daerenboven aende selven midts desen te ..., of te vergunnen, ende te geven henne vijff parten, allen het recht ende aenpaert in seecker beemdeken, genoemt het Elschbeemdeken, twee loopensaeten, of daer ontrent groot sijnde, gelegen onder de prochie van Gilse, inde Elschbeemden aldaer ten behoeve desselfs ... verthijdende, inne desen oijck wel ondersprocken, ende geconditioneert, dat die voers. Jan, Gerart, ende Heijltgen onmondige, ijder van hen vuijt den gemeene ... ende de ... goederen voer aff, in plaetse van hen vuijtsetten sullen trecken ontfangen, ende genieten, de somme van hondert carolus guldens, alsoo de drije andere condividenten, een eerlijck ... gehadt, ende genooten hebben, gelijck deselve midtsdesen sijn bekennende, alles sonder argelist, aldus gedaen ende gepasseert, ten daege, maent jaer, ende ten overstaen van schepenen ut supra (23 feb 1649, scabini Verschueren et Bardwijck).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832