Menu

Documenten

Document R-1649-14-8007-31v

Cornelis soone wijlen Jan Jan Adriaens van Beurden, Jan Gerit Hendrick Smolders naergelaten weduwer van wijlen Maeijcken sijne huijsvrouwe, ende Adriaen Jan Geritssen als man ende momboir van Judith sijne huijsvrouwe gesustere dochtere wijlen Jan Jan Adriaens van Beurden voors. met Gerit Niclaes van Osch als tot desen geordonneerde momboir over Heijltghen, Jannen ende Gerarden onmondige kijnder desselffs wijlen Jan Jan Adriaens van Beurden, dieselve momboir hier toe gemechticht bij schouteth ende schepenen deser Heerlijcheijt, de helff, allen hen gerechticheijt, vant ende deel in een stuck erve tot saijlant liggende, groot ontrent twee, ende een halff loopensaeten, nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer in de Langhstraet, tusschen erffenisse de kijnderen ende erffgenamen wijlen Jan Jan Willemssen aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse Laurens Martens aen d'ander sijde, streckende van erffenisse Cornelis Janss vanden Merenberch, tot aen gemeene straet, alsoo sij seijden, hebben sij in voldoening ten deele, vande schepene gelofte, ende den accoorde bij het opden ixe december des voorleste jaere 1648 verleden aengegaen ende gemaeckt met Aernde Cornelis Meeussen henne stiefvader, mits desen wettelijck ende erffelijck opgedragen ende overgegeven, denselve Aernde Cornelis Meeussen, met affgaen etc. gelovende den voors. Cornelis, Jan, ende Adriaen, super se et omnia sua bona more solito warandian (op zich en zijn goederen te waren zoals gebruikelijk), ende dit opdragen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de voors. Aernt sal schuldich hier vuijt jaerlijcx op St. Stevens dach te vergelden twee ende een halff oirt jaerlijcx gewinchijns, sonder argelist, den vi martij 1649.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832