Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1649-14-8007-32v

Sijn in vuegen naerbeschreven bij forme van erfmangelinge metten anderen overcomen ende veraccordeert Cornelis soone wijlen Jan Jan Adriaens van Beurden ter eenre, ende Geraert Niclaess van Osch als metten heere geordonneerde momboir over Heijltgen desselfs Cornelis sustere, seer naer tot haere mondige jaeren gecomen wesende, int bijwesen vande selve, ter andere sijden, te weten dat de voers Heijltgen voer, ende in plaetse vande helft aende westensijde in ende van vier ende een halff loopensaeten saijlants of daerontrent, gelegen alhijer aende Hasselt bij off ontrent het bosch, haer op den xxiiie februarij lest leden bij gemeene scheijdinge ende deijlinge, aenbedeijlt, sal hebben houden, ende erffelijck besitten het stuck erven oijck tot saijlant liggende aende Stockhasselt, van ontrent anderhalff loopensaeten de voers Cornelis bij de selve deijlinge te deele bevallen, ende die voers Cornelis voer, ende in plaetse van dijen, de voerseijde helff vande voers vier ende een halff loopensaeten saijlants, des sal de voers Heijltgen schuldich ende verbonden wesen aende voers haeren broeder, gelijck sij metten voers haeren momboir super se et omnia sua bona, mits desen is gelovende te voldoen ende te betaelen, ten simpelen vermane, de somme van dertich Carolus guldens, met alnoch de somme van tvijfftich Carolus guldens, die besprocken sijn geweest, dat de huijsinge daer aen sij gevallen is, soude van hen ..., alhoewel inde deijlinge nijet vuijtgedruckt ende dat daerenboven de voers haeren broeder sal ontfangen van Adriaen Jan Geritss sijne swager de helff van de xxv guldens, bijde selve Adriaen vuijt sijne portie besprocken, ende mondelinge gelooft te voldoen gelijck parthijen dat midts desen sijn bekennende, ende gelovende dese erffmangelinge ende transactie, altijt vast stentich ende onverbreeckelijck van werden te houden, daer voer verbindende henne persoonen ende allen henne goederen hebbende, ende vercrijgende, sonder argelist datum ix martij 1649. Scabini Verschueren, et Kivits.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832