Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1649-14-8007-47r

Cornelis soone wijlen Jan Jan Adriaens van Beurden, de helft in een stuck tot tuelant liggende, groot dese hellicht, metter mate vier loopensaeten min anderhalff roije gelegen binnen der prochie van Tilborch, ter plaetse genoemt aende Hasselt aldaer, tusschen erffenisse Geraert Jan Jan Adriaens des vercoopers broeder, wesende de wederhelft hijer tegens affgedeijlt aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse Jans Geritss Verbunt aen d'ander sijde, streckende van erffenisse Geraerts vander Loo, tot aende gemeijne straete, ut dicebat legittime etc. (zoals hij zeide heeft wettelijk etc.) den voers. Jan Geritss Verbunt den jonge, los ende vrij, met affgaen etc. promittens super se et omnia sua bona more solito warandiam (gelovende op zich en al zijn goederen te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. sonder argelist, datum ix aprilis 1649, scabini Verschueren et Bardwijck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832