Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1649-14-8007-50r

Alsoo wijlen Jan Daniels ende Aleijt sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Herman Janss van Heijst opden anderen hebben verweckt ende naergelaeten drije kinderen bij naemen Jan, Jenneken, ende Maeijcken, ende dat Maeijcken simpel, ofte innocent, ende cleijn van verstand is, ende ... sulx van haere goederen bij testamente, ofte andersints nijet validelijck ...., vermach te disponeren, daeromme, ende op dat is toecommende tijdich tusschen den voirs. haeren broeder, ende sustere op ..... en soude comen te gerijsen, soo iest dat op dato naerbeschreven, voor schepenen ondergenoemd, sijn gecomen ende gecompareert, die voors. Jan soone wijlen Jan Daniels, ende Aert Herman Aertssen, als man, ende momboir vande voors. Jenneken, sijnen swager ende hebben openlijck beleden, ende bekent, bekennen openlijck, ende belijden mits desen, metten anderen desen aengaende, te hebben beslooten, oft overcomen, ende veraccordeert te sijn, in deser vuegen dats te weten, dat oft gebeurde dat die voors. Jan, of wel de voors. Jenneken sijne sustere, oft wel beijde, deser werelt quamen afflijvich te worden voor, ende ..., de voors. henne innocente suster, dat de kijnderen ende kints kijnderen van alsulcken afflijvichen, sullen staen inde plaetse van haere ouders, ende gelijckelijck erven succederen, ende deijlen in alle de goeden vande voors. Maeijcken innocente, met henne ..., ofte moije, nijettegenstaende eenich recht, ofte costuijme ter contrarie, gelovende de voorseijde comparanten hier ende super se et omnia sua bona (op zich en zijn goederen), dese accorde ofte besluijt ende resolutie, altijt vast, stentich, ende van waerden te houden, sonder daer tegens ... te sullen doen, comen, oft laeten ... in eenige manieren, renuntierende ten ... van dijen, op alle exceptien ende benefitien van recht, die hen ... tegens soude comen oft mogen tot stand comen, alles sonder argelist, gedaen den xxi april 1649, scabinij van Gilse et ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832