Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1649-14-8007-69v

Cornelis soone wijlen Jan Peeter Hendricxss, daer moeder aff was Anneken dochter wijlen Willem Borchmans twee derdeparten onbedeijlt in eene huijsinge, wesende d'out huijs, met twee derdeparten inde gerechte hellicht aende westensijde van d'aenstede, vier loopensaeten, oft daerontrent groot sijnde, nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Peeter Goijaerts aen d'een sijde, ende tusschen het nieuw huijs, ende de wederhelft vande voers. aenstede, aen d'ander sijde, streckende van erffenisse Jans Janss de Beer, tot aende gemeene straete, ende tot dijen twee derdeparten onbedeijlt, allen sijn gerechticheijt part ende deel in een stuck saijlants groot een loopensaet, nochtans etc. binnen de prochie ende ter plaetse voers. inde Hasseltsche Ackeren aldaer tusschen erffenisse Anthonis Peeter Michelss westwaerts d'een sijde, ende tusschen erffenisse Anthonis Cornelis Janss aen d'ander zijde, streckende van seeckere meschwech aldaer, tot aen erve der erffgenaemen Jan Adriaens Willemss, welcke twee derdeparten inde voers. huijsinge, ende inde gerechte hellicht der aenstede, mitsgaders int voers. stuck saijlants van een loopensaet, die voers. Jan Peters, soo bij gemeene scheijding ende deijling tegens sijne susters, ende broeders opde xxviij december des jaere 1644 aengegaen, als mede tegens Jannen Jan Peter Jan Sijmons, sijne swager bij uijtcoop heeft vercregen, soo sij verclaerde, heeft hij wettelijck, ende erffelijck vercocht, ende mits desen opgedraegen, ende overgegeven Peeteren Janss vander Loo, met affgaen, ende verthijen pro ut moris et juris est (zoals gewoonlijk en recht is), geloven die voers. Cornelis super se et bona, more solito warandiam (op zich en zijn goederen, te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voers. vander Loo, sal schuldich ende verbonden sijn vuijt t'gene voers. jaerlijcx te vergelden aende heeren Cathuijsers van Vucht twee derdeparte in eenen jaerlijcken, ende erffelijcken pacht, van een halff reducibel mud roggh, d'welck men gewoon is te betaelen met twee gulden jaerlijcx, ende aenden heer van Tilborch op St. Stevens dach twee derdeparten in twee stuijvers, twee ende een halff oirt jaerlijcx gewinchijns, ende voirts t'onderhouden, ende te draegen gebuerlijcke rechten, lasten ende formiteijten, staende te weten dat de voers. cooper de voers. gerechticheijt in t'voers. huijs, sal aenveerden halff april 1650, ende in d'lant metten aenstede nu ... in desen jaere 1649 aende stoppelen, ende dat de vercooper den cooper alle lasten moet affdraegen tot op heden dato deses toe, alles sonder argelist, den 30 junij 1649. Scabini Verschueren et van Baerdwijck ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832