Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1649-14-8007-71r

Adriaen van der Loo, soone Geraert Janss van der Loo, heeft geboden sijne blijckende penningen, om mette recht van naderschappe te lossen, te vrijen, ende te quiten, alsulcke twee huijsingen, met henne gronden, hoff, boomgart, ende erffenisse, daer aenliggende ende daertoe behoorende, gestaen ende gelegen, binnen der prochie van Tilborch, ter plaetse genoemt, aende Hasselt, als onlancx d'heer Norbertus Mutsarts, soo uijt sijnen naeme, als mede vuijtte naeme d'heer Johan vander Horst, ende consorte, vuijte crachte van procuratie hen gegeven, bij den voers. Gerart vande Loo, de voors. nadermans vader, ende gepasseert voor de notaris Guiliam Donckers ende seckere getuijge in dato vij julij 1649, publieckelijck heeft vercocht, ende waer van op .... is vuijtgegaen, met het vallen ende vuijtgaen vande brennende kersse, op Hendrick Janss Smolders, gelovende de voers. Adriaen vande Loo super se et omnia sua bona (op zich en zijn goederen), alles meer te doen wes een naederman, in tstuck van deser, schuldich ende gehouden is te doen, talder tijt, als hij hijer toe met recht, ofte andersints soude mogen versocht werden, xxiiij julij 1649. Scabini Gilse et Kivits.

Compareerde voer schepenen ondergenoemde Hendrick Janss Smolders, heeft opelijck beleden ende bekent, belijdt opelijcken, ende bekent mits desen, van Adriaen Geraertss vande Loo naderman van alsulcken twee huijsinge, hoff etc. gestaen alhijer aende Hasselt, ende vercocht bij dheer Norbertus Mutsarts cum suis qualitate qua, waer van thoochsel op hem comparant op .... is vuijtgegaen, danckelijck ontfangen te hebben alle op costen als wijncoop, schrijffgelt, godtspenninck etc. ter somme van tachtentich Carolus guldens, bij hem daer op betaelt, ende geschooten, als mede sijns comparants aenpart ende slaegh, daerop verhoocht, ter somme van achtentsestich gulden, den selven over sulcx daer van mits desen quiterende, sonder argelist, datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832