Menu

Documenten

Document R-1649-14-8007-87r

De heer Johan vander Horst, raet der stadt van sHertogenbosch, ende de heer Norbertus Mutsarts licentiaet inde rechten, gemechticht tot t'gene naervolgende is, bij Geraert Janss vander Loo inne procuratie gepasseert voir den notaris Guilliam Donckers, ende seeckere getuijgen binnen der voirs stadt, in dato vii julij 1649, ons schepenen gebleecken, ende vuijt cracht der machte, henne ende daer bij gegeven ende verleent, twee huijsingen, met henne gronden, hoff, boomgaert, ende erffenisse, ende een cleijn weijcken daer aen liggende, ende daer toe behorende, groot te samen ontrent ses, ende een halff loopensaeten, der mate onbegrepen, gestaen, ende gelegen binnen der prochie van Tilborch, ter plaetse genoemt aende Cleijn Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Gerit Jan Laurenss aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse den heer van Tilborch, ende Adriaen Jacobs aen dander sijde, streckende van erffenisse des voirs heer van Tilborch, tot aende gemeene straete, Alsoo sij seijden, hebben sij int bijwesen vande voirs vander Loo henne constituant, tot vervullinge ende betalinge van desselffs vander Loo vuijtstaende schadelijcke schulden, openbaerlijcken vercocht, ende midts desen opgedraegen, ende overgegeven Adriaenen den soone Gerits vander Loo meergenoemt, diewelcke deselve naer het vs vercoopen den originaelen coooper heeft ontnadert, met affgaen etc. gelovende die voorn. heere vercoopers, vuijt crachte hender voirs gegevener machte, op verbant van alle de goederen vande voorn. hennen constituant, die hij nu heeft ende naemaels vercrijgen sall, more solito warandiam (zoals gewoonlijk te waren) ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voirs. Adriaen vander Loo, sal schuldich wesen hier vuijt aende convente van Tongerloo te vergelden xiii loopen roggen jaerlijcx, tot noch toe betaelt naer de reductie, nochtans te voldoen, volgens de brieven daer van sijnde, sonder argelist, datum xxiiii september xvi negenenveertich, scabini ... Baerdwijck et van Gilse.

Hierop heeft de voirs Adriaen vander Loo, off wel Jan Gerit Smulders vuijt desselfs naeme, aen de voirs heer vander Horst, Mutsarts, ende mr. Wouter Crillaerts nomine quo, ten tijde vande veste betaelt - 1535 gulden ii st.

Dieselve heeren, bij naemen, ende qualiteijte pro ut ende lest voergaende opdrachte, et sic extendendum, beneffens Jan den soone Gerits vander Loo voirs een stuck erven tot saijlants liggende groot metter mate vier loopensaeten ende vierenveertich roijen gelegen binnen der prochie van Tilborch, te plaetse geheeten aende Cleijn Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Adriaens aen deen sijde, ende metten eenen eijnde, ende tusschen erffenisse Adriaen Jan Adriaens aen dander sijde, streckende metten anderen eijnde, tot aen erve Jan Janssen, Alsoo sij seijden, hebben sij int bijwesen vande voirs Gerit Janss vander Loo, tot vervullinge ende betaelinge van desselffs vuijtstaende schadelijcke schulden, openbaerlijcken vercocht, ende mits desen opgedraegen, ende overgegeven, Adriaenen Jan Adriaens ende Jannen desselffs soone, ijder voirde helff, met affgaen etc. gelovende die voirs heeren vander Horst, ende Mutsarts vuijt crachte hender voirs gegevener machte, op verbant van alle de goederen vande voirs henne constituant die hij nu heeft, ende naemaels vercrijgen sal, more solito warandiam (zoals gebruikelijk te waren), ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. ende die voirs Jan vander Loo, dat hij insgelijcx soo veele hem belanght, dit vercoopen etc. sal vast ende van werden houden, ende commer van sijnen twegen ende voirders nijet, den cooperen affdoen, vuijtgenomen, dat die cooperen sullen moeten onderhouden den waterlaten naer behooren, ende beneffens denselven waterlaet over twee stuck erven te wegen seeckeren acker aldaer, toecomende aen de voirseijde Adriaen Jan Adriaens, soo ende gelijck denselven acker daer over tot noch toe is geweeght geweest, sonder argelist, datum et scabini ut supra.

Dese cooperen hebben bijde veste gelooft aen Maeijcken van ... van henne coopenningen te voldoen de somme van 150 gulden ende de veste, met allen de slaegen hebben sij promptelijck getelt aen hen vercooperen ende sr. Crillaerts.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832