Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1649-14-8007-98r

Daniel Sebastiaen Daniels naegelaeten weduwnaer van wijlen Joostgen sijne huijsvrouw dochter van Joost Peeter Daniels soo veel sijn tocht ofte tochtrecht is aengegaen, ende Joachim, Embregt, Adriaen, Daniel, ende Denis gebroeders, met Willem Janss van Buel, als man ende momboir van Maeijcken sijn huijsvrouw, ende Jan Jan Willemss Sgrooten, als man ende momboir van Heijltjgen sijne huijsvrouw, gesusteren, kijnderen Daniel Sebastiaen Daniels, ende wijlen Joostghen voorn. soo voor hen selven, als mede vuijtten namen van Huijbrecht henne broeder, ende vande onbeiaerde kijnderen soo van wijlen Hendrick, als van wijlen Peeter oock henne broeders, mitsgaders van d' onmondige kijnderen, Pauwels Denis Joosten, henne swager, voor welcke Huijbrecht ende respectieve onmondigen die voorn Joachim, Embrecht, Adriaen, Denis, Daniel, Willem, ende Jan, hen mitsdesen fort ende streck maekende, ende als schuldenaer principael, onverscheijde een voor all, een stuck erven tot saijlant liggende twee loopensaeten, oft groot sijnde, nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenissen der kijnderen ende erfgenamen van Maeijcken Cornelis Anthonissen westwaerst aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen ende erfgenaemen van Jan Gijsbert Gerit Baeijckens aen dander sijde, streckende noirtwaerts aen erffenisse Goijaert Jan Goijaerts, tot aen erve van Joost Gerits de Beer, daer nochtans seecker steeghdeken, waer door, ende over dit stuck erven, is hebbende ende sal behouden gelijck voor desen sijne wech tusschen beijde is liggende, also sij seijden, hebben sij wettelijck ende erfelijcken vercocht ende mits desen opgedragen, ende overgegeven aen Cornelis Jan Willem Adriaens los ende vrij, aen te veerden nu tot alder heijligen naest comende, geloovende onverscheijden een voor all ende elck als schuldenaer principael met sterkmaekende als voor, super se et omnia sua bona more solito warandiam (op zich en zijn goederen te waren zoals gebruikelijk), ende dat vercooper etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat den voorn cooper teijnde over dese erffenisse sal moeten wegen ende stegen seeckere twee ackers, ijder van omtrent drije lopensaeten, daer bij ende omtrent gelegen, de eene toebehoiren Geert Willems van Amelfort ende de ander de kynder van Maeijcken Cornelis Anthonissen, ende staet te weten dat de voers. Daniel ende desselffs kijnderen genootsaeckt werden, offe ..... vinden dese erffenisse te vercoopen om metten cooppenningen van dijen aen Dierick inde Ruessel, te Bossch aff te lossen, ende te quijten eene jaerlijckse, ende erffelijcke chijns ofte rente van ii carolus guldens capitaels, waer mede derselve goeden belast sijn, soo sij verclaerden, alle sonder argelist, xviii october 1649. Scabini Verschueren et Soffaerts.

De cooppen: sijn bij de vest voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832