Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1650-14-8007-139r

Jan soone Gerit Janss vande Loo, een stuck erven, tot weijlant liggende, groot metter mate drije lopensaet, ende achtien roijen, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genoemt aende Hasselt, inde H: Geest aldaer tusschen erffenisse Jan Meuss cum suis oistwaerts aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse den schouteth van Tilborch cum suis aen dander sijde, streckende suijdweswaerts van erffensse Jan Daniels mette sijne, tot op erve des heere van Tilborch, alsoo hij seijde, heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht ende mits desen overgegeven Gerit Janss vande Loo sijne vader, met affgaen etc. gelovende die vs. vercopere super se etc. more solito warandiam (op zich etc. te waren als gebruikelijk), ende dit vercopen etc., ende commer etc. vuijtgenomen dat deselve coper sal schuldich wesen te vergelden, een derde deel van twee gulden i st jaerlijcx aende H: Geest van Tilborch, sonder argelist, datum den xii februaris 1650, scabini Baerdwijck et Kivits.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832