Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1650-14-8007-146v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat op huijden dato deses voor schepenen naergeschreven gecomen ende gecompareert sijn Marie dochtere Peter Jan Sijmons naergelaten weduwe van wijlen Cornelis Antonis Hermans, ter eenre, ende Antonis ende Embert hare meerderjarige soone, met Jan Cornelis Antonis ende Jan Peter Jacob Jan Sijmons als momboirs over Dingeman, Vijverken ende Digna hare Marie alnoch onmondige kijnderen ter andere zijde, bekennende met malcanderen van d'erffelijcke naergelaeten goederen hare man en vaders respective gemaeckt ende aengegaen te hebben behoirlijcke schijdinge ende deijlinge,

Overmits de welcke soo sal de voors. Marie moeder deser kijnderen voor hare tocht hellicht hebben ende tot hare sterfdage blijven gebruicken seecker ackeren metten woonhuijse daerop getimmert, gestaen ende gelegen binnen deser parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt t eijnde de Langstraet, aldaer tusschen erffenisse Goijart Janssen Vermee zuijt ende oistwaerts, streckende vande erffenisse Joost Gerits de Beer neffens of tot de gemeijne strate, noch een acker van derdalff lopensaet, nochtans onbegrepen der mate, gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. west Gerit Willemssen Veramelsvoort, ende oist Cornelis Jan Willems, streckende noortwaerts van d'erffe Goijart Janssen met meer anderen tot de erffenisse Joosts Gerits de Beer, dit is los ende vrij, vuijtgenomen dat de voors. Marie daervuijt betalen sal de jaerlijcxe intrest van veertich gulden capitael aen Anna weduwe Cornelis Jan Gerits, ende moet gedogen alle wegen die daerover met recht behoren te wegen,

Waertegens Antonis Cornelis Antonis voor sijn part ende deel erffelijck sal hebben ende behouden de schure met twee eijcke bomen die hij alle soo de schure als de bomen, voor meij ierstcomende sal moeten ruijmen,

Ende Embert Cornelis Antonissen sal soo voor hem selve als vuijten naeme ende vuijtcoop hebbende van Jannen ende Gijsbert sijnen broeders, mits desen van Jan Daniels sijnen swager hebben ende erffelijck besitten twee sestiende parten inde acker genoemt de Bloembergh groot int geheel ontrent vijffdalff lopensaet, nochtans alsoo groot ende cleijn onbegrepen de mate als denselve gelegen is binnen de parochie ende plaetse voors. neffens de gemeijne strate die men noemt de Langstraet noortwestwaerts, te weten ... de gedeelten van sijn twee onmondige broeders ende suster, hiertegens affgedeelt, ende noch twee sestiende parten in seeckeren acker van ontrent twee lopensaet, nochtans onbegrepen de mate, genoemt de Venacker, gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. neffens d'erffenisse Joost Gerit, ende hodende aende acker vande Heijlige Geest alhier,

Ende de voornoemde momboirs wegens ende ten prouffijte vande drije onmondige kijnderen sullen hebben drie vijffde parten onbedeijlt neffens malcanderen aende noortwestzijde in seeckeren acker geheten de Bloembergh hiervorens genoemt ende Emberden te deele aengedeelt, renuntieerende etc. gelovende etc. actum et scabini qui supra (xxiii feb 1650, scabini Kievits et Verschueren).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832