Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1650-14-8007-163v

Antonis, Embrecht, Jan ende Gijsbert gebroeders zoenen wijlen Cornelis Antonis Hermans Janss alle voor hen selven ende die selve alnoch met Jan Peter Jacop Jan Sijmons hen sterck maekende met consent vande heere over de drij onmondige kijnderen wijlen Cornelis Antonis Hermans voorschreven in het bij wesen van Maria weduwe Cornelis der voorschreven kijnderen moeder de welck het gene hier nae volgende sal oock mede heeft geconsenteert, een stuckxken erffen van ... ander erffenisse affgepaelt gelegen binnen de parochie van Tilburch ter plaetse genaemt de Hasselt tijnde de Langestraet, aldaer tusschen erffenisse Joost Gerit Cornelis de Beer deen zijde, ende tusschen erffenisse der voorschreven weduwe met der voorschreven kijnderen affgepaelt zijnde ende oock deen eijnde streckende tot aen de gemeijne straet, soo is affgepaelt is liggende ... voor aende straet met eenen pael, ende aen de eijnde met twee paelen zuijdwaerts, ... drij paelen des wecht scheijden, alsoo sij seijden hebben sij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedraegen Joost den zoene Gerit Cornelis de Beer vs met affgaen etc. warandiam, dit vercopen etc. des sal dese voorschreven Joost moeten wegen nu ende tot allen tijde over dit stuckxken erffen ende huijsinge met anderhalff loopensaet erffen daer aen toe comende dese voorschreven weduwe met dese kijnderen van Cornelis Antonis Hermans met alder hande ... om daer over te moegen stouwen gaen ende staen ... en keren sonder imants tegenseggen welcke wecht die voorschreven Joost insgelijckx oock sal mogen gebruijcken Alsoo de .. ende eijgendom van dien ... aen Joost voorschreven, actum den 14 martij 1650 scabini soffaerts et Kivits.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832