Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1650-14-8007-238r

Antonis ende Jan gebroederen sonen Adriaen Gerit Huijben, Jan Jacob Crijnen als man ende momboir van Margareta sijne huijsvrouwe dochtere Adriaens voors. met Jan Jan Wouters ende Antonis voornoemt als momboir der onmondige kijnderen van wijlen Adriaen Gerit Huijben hun gerechticheijt in Gerit Huijben aenstede, groot ontrent vijffendertich roeden gelegen aen het Creijven, alsoo sij seijden, hebben sij wettelijck ende erffelijck overgegeven opgedragen ende getransporteert Jannen Gerit Huijben hunnen oom, met affgaen ende verthijen daertoe gewoonlijck sijnde, gelovende etc. warandiam (te waren) etc. ende allen commer etc. datum den ix junij 1650 scabini Adriaen Staeckenborgh ende Hendrick van Gilse.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832