Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1650-14-8007-265r

Jenneken dochtere Cornelis Jan Buermans naegelaten weduwe wijlen Adriaen Adriaen Gerit Huijben met eenen momboir bij haer hier toe vercoozen ende haer met den heere gegeven alsoo het recht is, alsulcke tochte rechte ende actie van tocht wegen, d'welcke sij hebbende ende besittende is in een stuck erven tot weij liggende twee lopensaet ende drie roeijen metten mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen het Craijven aldaer tuschen erffenisse der weduwe met der kinderen Daniel Adriaen Gerit Huijben d'een sijde ende tuschen erffenisse Daniel Sebastiaen Danielssoon d'ander sijde hodende met beijde de eijnde aenden gemeijne Craijvensche straet alsoo sij seijden: heeft sij wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen Antonis Adriaen Gerit Huijben ende Jannen Jan Wouterssoon als met den heere geordonneerde momboir ende toesiender over de vier onmondige kijnderen wijlen Adriaens den soone Adriaen Gerit Huijben ende haer Jennekens voors met affgaen ende vertijen als dat gewoonlijck ende recht is, geloovende de voors Jenneken onder het verbant van haren persoon ende alle haere goederen hebbende ende vercrijgende dit overgeven opdragen affgaen ende vertijen altijt vast ende stendich te houden ende in haren name te doen houden sonder ennich wederseggen ende alle commer off calandie van tochts wegen hierop te comen altemael aff te doen sonder argelist datum vii octobris 1650 scabini Gilse et Stockum.

Dwelck aldus gedaen sijnde soo hebben die voors momboir ende toesiender het voors stuck erven tot weije liggende met consent vanden heere ende tot betalinge der schulden deser kijnderen vercocht overgegeven ende opgedragen Peteren soone wijlen Jan Peter Jan Sijmons met affgaen ende vertijen alsdat gewoonlijck ende recht is ende hebben gelooft die voors momboir ende toesiender onder het verbant deser onmondige kijnderen goeden dit stuck erven te waren als men los ende vrij erven schuldich is te waren ende dit vercoope overgeven opdragen affgaen ende vertijen altijt vast ende stendich te houden ende in den name ende der qualiteijt als voor te doen houden sonder ennich wederseggen, ende allen commer offe calandie daer op comende altemael af te doen den selve dempto des heeren waterlaet te moeten onderhouden ende hoe wel dat dit stuck erven mede bijge... van vijffthien gulden siaers aen sekere borger binnen Shertogenbosch genaempt Vurlans aenden Hoogen Steenwech aldaer soo is te weeten dat Anthonis den soone Adriaen Gerit Huijben dese rente vuijt sijne onderpanden gelegen alhier binnen Tilborch aen het Craijven siaerlijcx schuldich is te voldoen alles soo die selve Anthonis alhier present sijnde ... selve mits desen voor ons schepenen hier ondergeschreven opentelijck bekende waeren die selve Anthonis ende met hem Jan den soone Gerit Huijben ende Jan Jan Wouterssoon voors gesamenderhant gelooven onder het verbant van hennen persoon ende alle hunne goeden hebbende ende verkrijgende soo verre die coopere voors ennige schade off last ter saecke van dese rente van vijffthien gulden siaerlijcx overquame dat sij den selven coopere daer aff altijt sullen costeloos ende ende schadeloos houden ende die voorschreven Anthonis heeft oock gelooft onder gelijcke verbijntenisse dese rente te gelden te lossen ende te quijten dat den voors momboir ende toesiender in hunnen name noch van wegen desen kijnderen egeene schade ter saecke van dese rente en sal worden aengedaen ende van alle schade hun oock te ontlasten waerinne hij hen goetwillichlijck heeft laten condemneeren voor ons schepenen hier onder genoemde, datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832