Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1650-14-8007-279v

Jan Gerit Adriaenssoon voor hem selven, den selven alnoch vuijt cracht ende macht van seeckere procuratie hem door Adriaen sijnen broeder tot Leuven? den vierden novembris 1650 voor seeckere getuijgen ende J. Schellekens notaris gepasseert ons schepenen gebleken, ende hem alnoch fort ende sterck makende voor Barbara bij naer mondighe dochtere wijlen Peter Emmen, verweckt bij wijlen Barbara dochtere wijlen Gerit Adriaens den Mandmaker, ende alnoch de voornoemde Jan hem fort ende sterck makende voor Jan Emmen momboir der voorgemelte Barbara, ende Vijverken dochtere Gerit Adriaen den Mandmaker voorschreven met ... momboir bij haer hiertoe vercozen sijnde dese Vijverken weduwe wijlen Anthonis Cornelis Jan Anthonissoon, ende welcke Vijverken int ghene hier naer volgen sal een vierde paert .... alsoo het selve naer doode van Marie weduwe Gerit Adriaen hare moeder .... op haer vervallen een stuck beemden groot vier lopensaten ende twee roeden gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse geheijten het Sprock, aldaer tusschen erffenisse Peter van Gilse d'een sijde, ende tusschen erffenisse Denis Peter Anthonissoon d'ander sijde, streckende vande Landtscheijdinge tot den gemeijnen stroom geheijten de Leije, alsoo sij seijden hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, overgegeven, opgedragen ende getransporteert Jan Anthonis Peter Cilen met affgaen etc. dit vercopen etc. warandiam etc. ende allen commer etc. los ende vrij, vuijtgenomen eenen stuijver ende vier penningen gewinchijns of soo veel min of meer aende heer van Tilborch of ... gecommiteerde te betalen, ende des heere schouwen vande Leije te moeten onderhouden, actum et scabini ut supra (... Stockum et de Veth).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832