Menu

Documenten

Document R-1651-14-8008-1

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat ophuijden date deses, voor schepenen ondergenomineert, persoonlijck sijn verschenen, ende gecompareert, Gerart, Adriaen, ende Mathijs, gebroeders, sonen wijlen Jan Gerits Creijer, Jan Michiel van Nederpelt, man, ende momboir van Peterken sijne huijsvrouw, Denis Daniel Bastiaens man, ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouw, Jan Gijsbert Meeus van Gils man, ende momboir van Maijken sijne huijsvrouw, alle gesusters, dochters wijlen voors. Jan Gerits Creijer, ende Anneken, dochter Jan Cornelis de Wijs wed. wijlen Cornelis Jan Gerits Creijer, met haer Gerard Aert Adriaen Willems, als metten heere geordoneerde momboir over de naergelaten onmondige kinderen van wijlen d'selven Cornelis bij hem verwect uijt voorn. Anneken, de welcke hebben beleden ende bekent in dier qualiteijt vande naerbeschreven erffgoederen hen aengecomen bij doode, ende overlijden van wijlen d'voors. Jan Gerits Creijer, ende wijlen Claesken Jan Cornelis sijne huijsvrouw was, eene scheijdinge ende deijling, metten anderen aengegaen ende gemaect te hebben, in vuege forme, ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits den welcken d´voorn. Gerard Jan Creijer ende Jan Michiel van Nederpelt nom uxoris ten deele bevallen is, ende sullen alsoo voor henne portie, ende loth, hebben houden, ende erffelijck besitten, Ierst de huijsing schuer, gront ende twee parcheelen lants daeraen gelegen, waerop, ende inne de voorn. henne ouders gewoont, ende overleden sijn, gestaen, ende gelegen aent Creijven, onder dese Heerlijckheijt Tilborch, tusschen erffenissen Jan Gerard Huijben aen d´eene sijde suijtwaerts, ende Cornelis Peter Jan Stevens aen d´ander sijde noortwaerts, streckende metten eenen eijnde aen erffenisse Gerard Aert Adriaen Willems westwaerts, ende metten anderen eijnde aen gemeijne straet oostwaerts, ende dit met de belasting van eenen braspenningh jaerlijcx aen Cathelijn autaer, noch vijff quartier weijen gelegen inden Velthoven onder de parochie voorn. soo groot ende cleijn der mate onbegrepen als t´selve daer gelegen is, tusschen erffenissen Cornelis Peter Jan Stevens aen oostsijde, Jan Cornelis Gijben de jonge aen westsijde, Jan Gerard Huijbrechts suijden, ende Willem Jan Peters noorden, welck parcheel sal wegen, ende stegen als van ..., ende sullen d´voorn. Gerard ende Jan vuijt d´voorn. goederen moeten gelden ende betalen vuijten last van ... erffgenaemen eene rente van twee hondert car: guldens capitael, die de kinderen van Michiel Huijbert Soffaers op de voorn. goederen heffende sijn,

Waertegens d´voorn. Adriaen Jan Gerits Creijer, ende Denis Daniel Bastiaens in sijne qualiteijt is ten deele bevallen, ende sullen alsoo voor henne portie hebben, houden, ende erffelijck besitten, ierst seeckere ackerlant gelegen int Creijven voors. tusschen erffenissen, de weduwe wijlen Jan ... suijden, Jan Cornelis Gijsbrechts noorden, Jan Peter Cornelis Beris oost, ende de gemeijne straet west, ende dit met de belasting van eene chijns van twee ... s´jaers aen Denijs autaer, mitsgaders noch eene somme van seventich car: gulden capitael, aende weduwe Cornelis Jan Gerits Creijer ... ierstcomende deses jaers vuijt te reijcken ende te betaelen, daer van speciael den voors. acker ... werdt bij desen, noch twee lopensaet in seker heijvelt groot int geheel vijff lopensaten waervan de drie resterende lopensaten ten deele gevallen sijn aende naervolgende cavel, gelegen ter plaetse voors. tusschen Jan Gerard Jans cum suis oost, Willem Jan Peters suijden, Giel Jan Michiels west, ende Peter ... noord, te wegen, ende stegen als van outs,

Ende ten lasten is hier tegens Mathijs Jan Gerits Creijer voorn. ende Jan Gijsbert Ariens van Gils in qt. als voorn., mitsgaders Anneken wed. wijlen Cornelis Jan Gerits Creijers met haer Gerard Aert Adriaen Willems, als momboir, ten behoeve van haer kinderen bij d´selve haeren overleden man uijt haer geprocreert, ten deele bevallen, ende sullen also voor henne portie hebben houden, ende erffelijck besitten, eerst sekeren ackerlants, genaemt den Hasselt Acker, soo groot ende cleijn als denselve gelegen is ter plaetse voors. tusschen erffenissen Jan Peter Gielen cum suis suijden, Denis Martens noorden, ende streckende van straet aff van den voetpath, tot sende erve van Jochem Daniels oost, los ende vrij, te wegen ende stegen als van outs, ende eijntelijck noch drie lopensaet in het heijvelt hier vooren op den tweeden cavel ... uijtgedruckt, ende hebben alsoo partijen d´eene ten behoeve van anderen op malcanders portie, ende gedeelte volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert met overgeven ende affgaen, in desen ...., gewoonlijck ende behoorlijck sijnde, belovende de voorn. comparanten onder verbant van henne personen ende goederen, hebbende ende vercrijgende, dese voors. scheijdingh ende deijling, mitgaders dit overgeven, vertijen, ..., ende affgaen, altijt vast, ende onverbrekelijck van weerden te houden, ende in henne naem te ..., sonder eenich wederseggen, onder conditie nochtans off naermaels ... commer, calangie of aentael op d´een ofte d´andere aengecavelde deel quame, meer als hiervoor is vuijtgedruckt, dat d´voors condividenten malcanderen pro rato sullen helpen dragen, ende alle gebuerlijcke rechten sal ijder moeten gedogen ende onderhouden, alles sonder arglist, aldus gedaen ende gepasseert voor Adriaen van Stakenborch Hendrick van Gils, schepenen, den vijffden januarij 1651.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832