Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1651-14-8008-11v

Huijbert Peeter Meeussen, heeft volcomentlijck gerenuntieert van alsulcke vernaerdering als hij op den xxi september 1649 heeft gedaen wegens Hendricxken sijne huijsvrouw ende ten behoeve der selver twee vierde parten onbedeelt in eene huijsing met twee derde parten inde gerechte helft aende westensijde vande aenstede vier lopensaet, ofte daer omtrent groot wesende gelegen binnen de parochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hasselt bij Cornelis Jan Peeters, sijns comparants huijsvrouw vader op den 30 junij 1649 vercocht overgegeven, ende opgedragen aen Peter Jans vande Loo, dien volgens cederende ende overdragende allent recht tgeene hem comparant vuijt crachte van vs. naerderschappe geboden was, aen, ende ten behoeve van de selve vander Loo als eerste ende originale cooper, met affgaen etc. gelovende etc. ende allen commer etc. ventendere in debita forma, dus soo belooft d'voors. vander Loo, d'voors. Huijbert Peeter Meeussen, wegens voors. naerderinge van alles ... costeloos, ende schadeloos te houden, onder verbant ... et sua bona, actum ultime januarij 1651, scabini Stockum et Gilse.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832