Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1651-14-8008-15r

Cornelis Anthonis Ariens man ende momboir van Heijltgen sijne huijsvrouwe, dochtere Jan Jan Ariens heeft etc. aen Gerard Adriaen Jan Adriaens een huijsinge, hoff, schuer, gront, ende erve groot twee lopensaet ende een halff, ofte soo groot, ende cleijn der mate onbegrepen als d'selve gelegen is aende Hasselt, binnen de Heerlijcheijt Tilborch, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jan Adriaens aen d'eene sijde oostwaerts ende Gerard Martens aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten eenen eijnde aende erve vande voors. Adriaen Jan Adriaens suijtwaerts, ende metten andere eijnde aende gemeijne straet noortwaerts, ende heeft etc. met affgaen etc. gelovende etc. ende allen commer etc. behoudelijck een lopen reductie rogge aende Kercke binnen Tilborch jaerlijcks te betaelen, twelck den cooper tot sijnen laste nemende is bij dese, sonder argelist, datum ix febr. 1651, scabini Stakenborch et Stockum.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832