Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1651-14-8008-15v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat etc. Gerard, ende Claes gebroederen, sonen wijlen Jacob Peeter Denijs, Joost Pauwels Joosten, ende Peeter Jan Adriaen Peter Adriaens, als metten heere geordonneerde momboirs ende toesiender over Maeijken, ende Lijsken, gesusteren, dochters van wijlen Jacob Peter Denis, mitsgaders Jan Peter Cornelis, ende Wijt Gijsbert Teunis mede geordonneerde momboir, ende toesiender over de naergelaten weeskinderen wijlen Peter sone wijlen d'voorn Jacob Peter Denis ende hebben bekent, ende bekenden midtsdesen in dier qualiteijt met malcanderen aengegaen te hebben eene scheijding, ende erffdeijlinge, nopende alle de onroerende goederen metter doot ontruijmpt bij wijlen d'voors Jacob Peter Denis inder vuegen, forme, ende manieren hier naer beschreven volgende

Overmits der welcker d'voorn. Gerard, ende Claes Jacobs gebroederen te deele is bevallen, ende sullen alsoo voor henne portie, hebben, houden, ende erffelijck besitten eerst, een huijs, gront, ende twee lopensaet seven roeden erven daer aen liggende gestaen, ende gelegen aenden Heijcant, onder de heerlijcheijt Tilborch, tusschen erffenisse Peter Cornelis Teunis, ende Peter Huijbrecht Teunis, aen d'eene sijde noortwaerts ende Cornelis Huijbert Leijten aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten eenen eijnde aende gemeijnen ackerwech aldaer ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet wesende los, ende vrij, met noch de gerechte helft, in ontrent negen lopensaten beemden, gelegen int Gilse Broeck, genaemt den Muggenhorst, onbedeelt met de kinderen Meeus Momboirs, mette belastinge vande chijns, die naermaels bevonden sal werden daerop vuijt te gaen, ende sullen d'voors. Gerard, ende Claes, daerenboven alnoch trecken, proffiteren, ende genieten, vanden navolgende cavel sijne susters te deel bevallen in contant gelt, de somme van vijftich car: gulden, mitsgaders noch elft guldens vuijt den gemeijnen boedel, ende eijntelijck noch vier opgaende eijcke boomen, te weten twee staende aent vs. huijs, ende noch twee de leste staende aende Postelstraet, mitsgaders een hegge schaerhout staende aende Lochterberch, ten blecheijt ierstcomende aff te houden,

Hier tegens sijn de momboirs van Maeijcken ende Lijsken voors. ende sullen alsoo deselve dochters voor henne portie, hebben behouden, ende erffelijck besitten, Eerst, een stuck saeijlants, groot ontrent drie lopensaet genaemt den Driehoeck, soo groot ende cleijn als t selve gelegen is ter plaetse voors. tusschen erffenisse Peeter Peeter Adriaen Goijarts aend'eene sijde noortwaerts Peter Huijbrecht Teunis aend'ander sijde suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aen erffenisse Hendrick Peter Beris, ende metten westeneijnde aenden gemeijnen ackerwech, waerover t'selve parcheel mede wegen ende stegen sal in conformiteijt vande deelinge, tusschen d'erffgenamen wijlen Peeter Denijs Jan Reijnen voor schepenen alhier, opden xxx januarij 1599 verleden, ende gepasseert, ende dat mette belastingen van drie stuijvers min een oirt gewinchijns, jaerlijcx op St. Stevens dach, aenden heere van Tilborch te betaelen, ende noch twee stuijvers een oirt gesworens chijns jaerlijcx op St. Stevens dach te betaelen als vooren, ende eijntelijck noch een parcheel saeijlant, ende heijde groot t'samen ontrent ses lopensaten nochtans soo groot, ende cleijn, der mate onbegrepen, als t'selve gelegen is ter plaetse voors. opden Lochtenberch, aldaer tusschen erffenisse Willem Herman Gerard Hermans, ende Adriaen Goijert Melis suijtwaerts de gemeijnte oost, ende noortwaerts ende de kinderen Michiel Daniel Gielen westwaerts, te onderhouden den waterlaet als van outs, ende sal dit gedeelte aent voors. eerste deel in vergelijckinge van cavele moeten vuijtreijcken contant eene somme vant vijftich car: guldens, mitsgaders noch twintich gelijcke gulden, aenden naervolgenden cavel de kinderen wijlen Peeter Jacob Peeter Denis te deele bevallen,

Waer tegens de momboirs der onmondige kinderen wijlen voorn. Peeter Jacob Peeter Denijs sijn bedeelt, ende sullen dienvolgende de selve kinderen voor henne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, een parcheel saeij ende weijlant, groot ontrent twee lopensaet min eenige roeden, nochtans soo groot, ende cleijn, de mate onbegrepen, als t'selve gelegen is aende Postelstraet binnen de Heerlijcheijt Tilborch, beneffens de gemeijne waterlaet aldaer oost, ende noorden, Jan Cornelis de Beijr met sijne erve suijtwaerts end streckende metten eenen eijnde aende gemeijne straet westwaerts, mette belastingen van een oirt stuijvers gewinchijns jaerlijx op St. Stevens dach, aende heere van Tilborch te betaelen, ende sal dit gedeelte in vergelijckinge van cavele ontfangen van het bovenstaende tweede deel, de somme van twintich car: gulden contant, is voorder geconditioneert, dat de weduwe wijlen Peeter Jacob Peter Denis voornt., dentijt van thien eerstcomende jaeren sal possideren, ende gebruijcken, het schopken, staende aent Groeseijnt opde gemeijnt, ontrent de huijsinge inden eersten cavel gementioneert naer t'expireren van welcke thien jaeren t'voors schop wederom sal comen ten proffijte vande gemeene erffgenamen wijlen d'voorn. Jacob Peeter Denis, ende hebben d'voorn. parthijen condividenten alsoo d'een op des anders aengecavelde deel vertegen met overgeven, ende affgaen in desen gerequireert, gelovende d'voorn. Gerard, ende Claes gebroederen onder verbant van henne persoonen ende goederen hebbende ende vercrijgende, ende de voors. momboirs onder verbant der vs. weeskinderen goederen dit vertijen, affgaen ende overgeven, mitsgaders dese scheijdinge, ende deilinge altoos gestentich ende van waerden te houden, ende in hennen naeme te doen houden, sonder eenich wederseggen, ende allen commer, ofte calangie, die sich naermaels meer als hier vooren staet vuijtgedruckt, op d'een ofte d'ander cavel mocht openbaeren sal sulcx sijn, ende blijven ten lasten van soodanich deel, sonder dienaengaende eenige vergoedingen vande andere cavelen te mogen pretenderen, alles sonder argelist, actum den xi febrarij 1651, scabini Stockum et van Herp.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832