Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1651-14-8008-16v

Cornelia dochtere Jan Peeters de Wijse, naergelaten weduwe wijlen Daniel Adriaen Gerard Huijben, cum tutore, heeft bij desen gedesisteert, ende dienvolgens wettelijck gecedeert, overgegeven ende opgedragen, allen hare tocht, recht, ende actie van tochtswegen haer competerende, ende mits d'afflijvicheijt vande voorn. haeren man, vervallen in een stuck saeijlants genoemt de Cruijsacker, groot twee lopensaet, ende derd'alff quartier, onbegrepen der maete, gelegen aent Creijven binnen de parochie van Tilborch, aen, ende ten behoeve vande drie onmondige kinderen, uijt haer verwect bij d'voorn. haere man, met overgeven affgaen ende vertijen, in dese, ende dergelijcke saecke naer rechten gewoonlijck ende gerequireert, gelovende super se et sua bona, dit overgeven, vertijen, ende affgaen vast ende van waerden te houden, ende in haren naem te doen houden, sonder eenich tegenseggen, ende nu noch nimmermeer van tochtswegen hier naer te vertalen in eeniger manieren, ende alle commer ofte calangie van tochtswegen hierop comende aff te doen, ende dit vuijt consideratie, dat t'vs. stuck erve tot betaling vande schulden voorden gemeijnen boedel, bijde momboirs der voors. kinderen met voorgaende kennisse ende consent vande vs. weduwe mitsgaders de heere officier ende schepenen als oppervoochden vande voors. haer kinderen is vercocht, welcke vercoopinge sij bij desen mede voor soo veel haer aengaet advoijeert, ende approbeert consenterende oversulcx inde veste, ende opdracht van't vs. stuck erven, sonder argelist, actum coram ut supra.

Jan Cornelis Gijsbert Beijkens, ende Anthonis Adriaen Gerard Huijben als metten heere, alleenlijck tot desen geordonneerde momboir, ende toesiender over de drie naergelaten onmondige kinderen van wijlen Daniel Adriaen Gerard Huijben, bij hem verweckt vuijt Cornelia sijne huijsvrouwe, hebben met consent vande heere officier, ende schepenen daer toe bij marginale appostille, op henne request geauthoriseert sijnde naer dat d'voors. weduwe haere tocht, ende recht van tochtswegen, haer in het naervolgende stuck lants competerende, hadde affgegaen, wettelijcken overgegeven, getransporteert ende opgedragen, aen, ende ten behoeve van Adriaen Soffaerts, een stuck saeijlants geheijten den Cruijsacker, groot ontrent twee lopensaet, ende derd'alff quartier, nochtans soo groot, ende cleijn der maeten onbegrepen als t'selve gelegen is onder de parochie van Tilborch, ter plaetse genaemt het Creijven, aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis Gijsbert Beijkens de jonge, aen d'eene sijde, ende de weduwe metter kinderen Adriaen Jan Jan Willemssoon aen d'ander sijde, ende streckende metten eenen eijnde aende erve vande selve weduwe ende kinderen, ende metten anderen eijnde aen erffenisse Jan Willem Cornelis Reijnen, ende hebben etc. gelovende etc. warandiam (te waren) ende allen commer ende te extenderen pro ut in forma, ende sal dit vs. stuck lants sijnen wech hebben over de erve vande voorn. weduwe ende kinderen Adriaen Jan Jan Willemssoon, ende soo voorts over d'erve Giel Jan Gielen, ende Jan Jan Peermaechs, tot aende gemeijne straet aldaer, gelijck t selve daer over van outs altijts sijnen wech heeft gehadt, sonder argelist, actum coram ur supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832