Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1651-14-8008-30r

Gijsbrecht Marten Jan Daniels, heeft wettelijck getransporteert, op, ende overgedragen, aen, ende ten behoeve van Wouter Anthonis Berijs, all sijn tocht recht, ende actie van tochtswegen hem mits het overlijden van wijlen Sijken dochtere Jan Huijbert Peters, sijne eerste huijsvrouwe was, vervallen in seeckere huijsinge, hoff gront, ende erve daer aen behoorende, groot ontrent derdalff lopensaten gelegen aende Hasselt binnen de heerlijcheijt Tilborch, aldaer tusschen erffenisse Gerard Adriaen Jan Adriaens d'een sijde, ende Jan Jans de Beer die men noemt Baender d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende erve Laureijs Doremaels, ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, ende heeft daerop ten behoeve vande voors. Wouter volcomen vertegen, met affgaen etc. gelovende etc. ende allen commer van tochtswegen etc. voorts pro ut in forma, actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832