Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1651-14-8008-35v

Jan Cornelis Gijsbrechts ende Marten Jan Adriaens van Son, als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen onmondige sone Gijsbert Marten Jan Daniels bij hem verweckt vuijt Sijke sijne gewesen huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Huijbert Peter Adriaens ende hebben in dier qualiteijt met voorgenoemt consent ende authorisatie van heere schouteth ende schepenen, bij marginale appostille op henne request gegeven, wettelijck ende erffelijck vercocht, ende mitsdesen etc. aen Willem Daniel Adriaen Gerard Vrancken, een huijs metten erffenisse daer aen behoorende groot int geheel derdalff lopensaet ofte daer ontrent der maete onbegrepen, gestaen, ende gelegen binnen der heerlijckheijt Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt aende Cappelle aldaer tusschen erffenisse Gerard Adriaen Jan Adriaens aen d'een sijde, ende Jan Jans de Beer, die men noemt Baender aen d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aen erffenisse Laureijs van Doremalen, ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, ende hebben d'voorn. vercooperen daerop ten behoeve van cooper vertegen met affgaen ende geloven vuijt cracht van voors. authorisatie onder verbant van de voors. kijnts goederen dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijt genomen dat de cooper hier uijt jaerlijcx gelden sal een mudde reductie rogge, aende H: Geest binnen s'Hertogenbosch ende noch een mudde reductie rogge aende H: Geest van Oosterwijck die de cooper met eenen gaende, ende staende pacht tot sijne laste nemende is, met noch eene halve braspenninck chijns, tot Oisterwijck voors. op St. Tomas dach te betaelen aende geene die daertoe gerechticht soude mogen wesen, mitsgaders te moeten wegen over dese voors. erffenisse drie lopensaten lants toebehoorende d'voors. Laureijs Peters van Doremalen met noch twee lopensaten toecomende Jan Jans de Beir voors. ende dat over de messie soo deselve tot noch toe daer over hebben geweecht alles volgens de brieven, ende bescheijden daer aff sijnde gemaeckt ende opgerecht, ende is hier bij gestaen Wouter Anthonis Beris, als bij titule van transport vercregen hebbende, de tochte die d'voorn. Gijsbrecht Marten Jan Daniels inde voors. huijsinge ende erffenisse competerende was, ende heeft in dier qualiteijt alvoorens gerenuntieert van selve tochte, aen ende ten behoeve van d'voors. onmondige sone, ofte wel d'voors. Willem Daniels als cooper deser goederen, met affgaen, ende overgeven etc. gelovende super se et omnia sua bona (op zich en zijn goederen) dit renuntieren overgeven ende affgaen, altoos etc. ende allen commer calangie ofte aentael van tochtswege hierinne comende tenemael aff te doen, sonder hier naer ... van tochtswege te vertalen in eeniger maniere, actum den xxviij maert 1651.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832