Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1651-14-8008-3r

Adriaen Gijsbrechts van Gils, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen aen Jannen sijnen broeder, een huijs met een schuerken, ende ontrent anderhalff lopensaet saeijlant daer aen gelegen, staende ende gelegen int Craeijven, onder dese parochie van Tilborch, tusschen erffenisse Adriaen Jan Goijaerts suijden aend'een sijde de weduwe wijlen Goijert Willems Vermeer noorden aend'ander sijde, streckende metten eenen eijnde op erffenisse Joris Joost Joris west, ende metten anderen eijnde aende gemeene straet oost, ende heeft etc. gelovende etc. te extenderen in forma, behoudende nochtans, ende onder reserve, dat d'voorn. comparant sijn levenlanck wooninge inde vs. huijsinge behouden sal, ende dat d'voorn. Jannen sal moeten betaelen, ... hij belooft bij desen alle de schulden, waermede d'vs. Adriaen sijnen broeder bevonden sal werden nu ter tijt beswaert te sijn, daer vooren denselven de vs. huijsinge ende erve, speciael is verbindende mitsdesen, sonder argelist, actum den vi januarij 1651, scabini Stockum et Gilse.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832