Menu

Documenten

Document R-1651-14-8008-41r

Gerard Cornelis Peters, heeft wettelijck etc., aen Jan Willems van Buel, een camer inde huijsinge vande weduwe Daniel Adriaen Gerard Huijben, metten gront van deselve camer, mitsgaders noch eene schuere metten boomgaert, ende ontrent een halff lopensaet lants daer aen behoorende, waerop de vs. camer, schuere ende boomgaert staende sijn, ofte soo groot, ende cleijn, der mate onbegrepen, als deselve gelegen is, binnen der heerlijcheijt Tilborch, ter plaetse genaemt aent Craeijven, aldaer tusschen erffenisse Gerard Gorems d'een sijde, ende Jan Cornelis Gijben d'ander sijde, streckende van d'erve Gerard Jans Creijers tot aende gemeijne straete, alsoo hij seijde, ende heeft etc. met affgaen etc. gelovende etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat den cooper hier vuijt gelden sal, aent groot Gasthuijs binnen s'Hertogenbosch vier gulden thien stuijvers jaerlijcx op Lichtmis dach te betaelen, te los met vijffentseventich gulden eens, ende noch een oirt stuijvers gewinchijns jaerlijcx aende heere van Tilborch, op St. Stevens dach te betaelen, met conditie hier toe gedaen, dat de voors. huijsinge den in, ende vuijtganck, tot dese camer sal moeten gedoogen, mitsgaders den miscuijl, achter deselve huijsinge leggende, tsamen mette voors. weduwe te gebruijcken tot eenen wech gelijck denselven tot noch toe gebruijckt is geweest, ende sullen de vruchten vanden boomgaert opde erve staende bij de iegenwoordige huijsvrouwe vande voorn. Jan Cornelis Gijben haer leven lanck geduerende, sonder voorder, werden geproffiteert, alles sonder bedroch, actum den xiiii aprilis xvi eenenvijfftich, scabini Vets, et relatu Gilse.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832