Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1651-14-8008-47

Jan sone Goijert Willem Janssoon Vermee, soo voor sijn selven, als metten heere geordonneerde momboir, ende Cornelis Peter Jan Stevens, als toesiender over de twee all noch onbejaerde kinderen wijlen de voorschreven Goijert Willem Janssoon Vermee, daer moeder aff is Jenneke dochter wijlen Peter Jan Stevens, hebben in dier qualiteijt met voorgaende consent vande heeren schouteth, ende schepenen, volgens d'appostille marginael dienaengaende op henne request gegeven, wettelijck, ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven, ende opgedragen, aen Matthijs Jan Geritssoon, die men noemt Creijers, eene huijsinge metten erffenisse daer toe behoorende groot twee lopensaet, ofte daer ontrent, de maeten onbegrepen, gestaen ende gelegen binnen de Heerlijcheijt Tilborch, ter plaetse genaempt het Creijven, aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Willems van Buell de jonge, aen d'eene sijde, ende Daniel Sebastiaens met sijne kinderen aen d'andere sijde, streckende vande erve d'voors. Jan Jan Willems tot aende gemeijne straet, ende hebben daerop ... in communi forma, vuijtgenomen dat de cooper hier vuijt jaerlijcx gelden sal, een oirt chijns aenden Heere van Tilborch op St. Stevensdach te betaelen, mitsgaders eene rente van sevenentwintich guldens capitael waer ... intrest sjaerlijcx aen kerck van Tilborch is betaelt twee en dertich stuijvers, nochtans min ofte meer, volgens de brieven ende bescheijden daer van sijnde welck capitael met het vercoop den cooper sedert Lichtmisse 1651, den cooper tot sijne lasten nemende is, sonder argelist, actum den xxi aprilis 1651, scabini Stackenborch et Gilse.

Ende is hier bijgestaen Jenneken weduwe wijlen Goijert Willem Janssen Vermee voors. de welcke alvorens heeft affgegaen, ende ten behoeve vande voors. haeren kinderen gedesisteert vande tocht, haer inde voors. huijsinge, ende erve competerende, promittens, et obligans etc., pro ut in forma, actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832