Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1651-14-8008-58v

Cornelia dochtere Jan Peeters de Wijse naergelaten weduwe van wijlen Daniel Adriaen Gerard Huijben, geassisteert met Jan Cornelis Gijsbrechts als moederlijcken oom over de drie naergelaten onmondige kinderen vanden voors. Daniel verweckt bij de voorn. Cornelia, ende hebben in dier qualiteijt vuijt crachte van seeckere marginale apposstille naer voorgaende advis vande naeste vrienden ende gebueren der voors. onmondigen, op henne request verleent, met consent vande heere drossaert, ende schepenen tot sustentatie ende noodige onderhoudinge vande voors. weduwe, ende haere kinderen, wettelijck, ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven, ende opgedragen Jan Janssen van Buel een parceeltgen weije een halff lopensaet, ofte daer ontrent groot sijnde gelegen aent Creijven binnen der Heerlijcheijt Tilborch, ter plaetse genaemt de Venweijen, aldaer tusschen erffenisse Peter Jan Peermaechs, aen d'een sijde ende Daniel Sebastiaens aen d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde vande erve vande selve Daniel, tot aende gemeijne straet, sijnde los, ende vrij, alsoo sij seijden, ende hebben daerop ten behoeve vande voors. cooper volcomentlijck vertegen, met affgaen etc., gelovende uijt crachte vande voors. acte, onder verbant der goederen vande vs weduwe ende kinderen, de vs. erve te waeren ende claren, soo recht is, ende dit vercoopen, opdragen, vertijen, ende overgeven, altoos gestentich ende van waerden te houden, ende in hennen name te doen houden, sonder eenich wederseggen, ende allen commer etc., sonder argelist, actum den vijffden julij 1651, scabini Stockum et van Roij.

In de marge:
Transportatis de bijstaende erve door Jan Janssen van Buel aen Peter Jan Peermachs, cum omnia jure (met alle rechten)... et litteris promittens et obligans etc. pro ut in forma actum 30 januarij 1653, coram scabini Stakenborch et relatu ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832