Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1651-14-8008-75r

Jan sone Goijert Willem Janssoon Vermee, voor sijn selven, ende noch beneffens Cornelis sone Peter Jan Stevens, als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender, over de twee alnoch onbejaerde kinderen van wijlen de voors. Goijert Willem Jans Vermee daer moeder aff is Jenneken dochtere Peter Jan Stevens, de welcke inder selve qualiteijt met consent vanden heere officier ende schepenen, naer voorgaende sondaechse proclamatien wettelijck, ende erffelijck hebben vercocht, ende midtsdesen overgegeven, ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Cornelis Cornelis de Beer de jonge, een lopensaet lants, aff te meten van haerluijden vercoopers stede, gelegen binnen der heerlijckheijt Tilborch ter plaetse genaempt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse Joris Joosten aend'eene sijde suijtwaerts, ende de vercoopers met henne voordere erve daer t voors. lopensaet affgemeten sal werden, aend'ander sijde noortwaerts, streckende vande erffenisse Jan Gijsbrechts van Gils tot aende erve Gerard Willems Veramelvoirt, t'samen met de gerechticheijt vante wegen tot dese erve behoorende, namentlijck naer de Hasselt over de erve vande voors. Gerard Veramelvoirt, ende naer het Creijven over de erve der vercoopers, de cooper te ..., sijnde los ende vrij alsoo sij seijden, ende hebben daerop ten behoeve vande vs. cooper volcomentlijck vertegen, ende gerenuntieert met affgaen ende overgeven in manieren desen gewoonlijck ende behoorlijck sijnde, gelovende de voors. Jan super se et bona (op zich en zijn goederen) ende de voors. Cornelis super bona impuberum, more solito warandiam (op de goederen van de minderjarigen, zoals gebruikelijk te waren), ende dit vercoopen opdragen, vertijen, ende affgaen, altoos vast, gestentich, ende van waerden te houden ende te doen houden sonder eenich wederseggen, ende alle commer, calangie, ofte aentael daerinne wesende ofte comende den cooper t'eenemael aff te doen, ende is hier bij gestaen Jenneken dochtere Peter Jan Stevens voornmt. die welcke alvorens ten behoeve vande voors. haere kinderen heeft affgegaen de tochte, haer int vs. lopensaet erve competerende gelovende hier naer van tochtswegen nimmermeer te sullen vertalen directelijck ofte indirectelijck ... in eeniger manieren, onder verbant, als naer rechten daertoe staende, sonder argelist, actum den xii october 1651, scabini Stakenborch et Stockum.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832