Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1651-14-8008-82v

Jan sone Goijert Jans Vermee, voor sijn selven, ende mede als metten heere geordonneerde momboir, ende Cornelis Peter Jan Stevens als toesiender respective over de twee alnoch onmondige kinderen van wijlen den voors. Goijert Jans Vermee, daer moeder aff is Jenneken dochtere Peter Jan Stevens, hebben naer voorgaende sondaechse proclamatien, met consent vande heere drossaert ende schepenen, vuijt crachte der machte hen bij marginale appostille op haer luijden rechten verleent, wettelijck ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven, ende opgedragen, aen, ende ten behoeve van Adriaen Hendricx van Dijck een lopensaet erve, aff te meten aende suijtsijde van hen vercoopers stede, gelegen binnen deser heerlijckheijt Tilborch, ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Cornelis de Beer, onlangs van dese vercooper gekocht aen d'een sijde, ende deselve vercoopers aen d'ander sijde als oock aend'een eijnde, ende streckende metten anderen eijnde aen erffenisse Gerard Willems Veramelvoirt t'samen met de gerechticheijt vante mogen wegen naer de Hasselt over de erve vanden selve Gerrit, ende naer het Creijven, over de erve der vercoopers, sijnde los, ende vrij, alsoo sij seijden, ende hebben daerop ten behoeve vand'voorn. cooper, volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert, met affgaen, ende overgeven, daertoe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende die voors. Jan op sijn selven ende sijne goederen, ende denselven ... als momboir beneffens d'voors. ... vuijt crachte ... voors. gegeven machte op verbant der voors. onmondige goederen, dese erve behoorlijck te waeren ende claren soo als men vrij goet schuldich is te waeren, ende dit vercoopen opdragen vertijen ende affgaen altoos gestentich ende onverbrekelijck van waerden te houden ende in henne name te doen houden sonder eenich wedersegge, ende allen commer calangie ofte aentael daerinne wesende ofte comende, de cooper t'eenemael aff te doen, ende is hierbij gestaen Jenneken naergelaten weduwe wijlen Goijert Jans Vermee voors. ende heeft al voorens ten behoeve van haere kinderen affgegaen inde tochte, haer inde voors. erve competerende, sonder argelist actum ultimo october 1651, scabini Stockum et vande Roij.

Adriaen Hendricx van Dijck promisit ter saecke vande bovenstaende coop, ende opdrachte, aen ende ten behoeve vande weduwe, ende kinderen van wijlen Goijert Janssen Vermee, de somme van een hondert sessentwintich carolus guldens, te betalen Kerssemis ierstcomende precijs verbindende daer voor specialijck, t'voirs. gekochte erft, ende voorts se et sua, actum et scabini ut supra.

De voors. vercooperen in qualiteijt, ende vuijt crachte als voor, hebben wettelijck, ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven, ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Embrecht Daniel Sebastiaens een loopensaet erve aff te meten van de vs. vercoopers meerdere erffenisse gelegen binnen der heerlijcheijt Tilborch, ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse de vercooperen aen d'een sijde, ende d'voorn. cooper met sijne erffenisse d'ander sijde, ende oock d'een eijnde, ende streckende metten anderen eijnde aen erffenisse Gerard Willems Veramelvoirt t'samen met grechticheijt, vante mogen wegen over de vercoopers voordere erffenisse, sijnde los, ende vrij alsoo sij seijden, ende hebben daerop ten behoeven vand'voorn. Embrecht volcomentlijck vertegen, met affgaen, ende overgeven daertoe gewoonlijck, ende behoorlijck sijnde, gelovende etc., ende dit vercoopen etc., ende allen commer etc. pro ut moris et stilij, ende is hierbij gestaen Jenneken weduwe wijlen Goijert Jans Vermee voors. ende heeft alvoorens affgegaen de tochte haer in dese voors. erve competerende, ten behoeve vande voors. haere kinderen ofte wel d'voorn. cooper als recht is, sonder argelist, actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832