Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1651-14-8008-86r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses voor schepenen ondergenoemd personelijck sijn verschenen ende gecompareert, Joost sone Gerrit Cornelis de Beer, ter eenre ende Jan sone Peter Cornelis Meeussen ter andere sijden, die welcke bekenden ende verclaerden van naervolgende parcheelen van erffenissen metten anderen eene erffmangeling aengegaen te hebben, inder vuegen forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits de welcke d'voorn. Joost Gerrits vande voors. Peter Cornelissen, sal hebben behouden, ende erffelijck besitten een parcheelthen saeijlants tweeentseventich roeden metter maete begrijpende, gelegen t'eijnden de Hasselt ter plaetse genaemt inde Langstraet binnen de parochie van Tilborch, aldaer tusschen erffenissen Jan Jan Cornelis de Beer aend'eene sijde westwaerts, ende tusschen erffenisse Jan Gijsbrecht Gerrit Beijkens aen d'ander sijde oostwaerts, ende oock aen d'een eijnde suijtwaerts ende streckende metten anderen eijnde aende gemeijne straet noortwaerts, sijnde los ende vrij,

Waertegens d'voorn. Jan Peterssen, van de voors. Joost Gerritssen sal hebben behouden ende erffelijck possideren, een parcheelthen saeijlants een lopensaet ende seven roeden mette maete begrijpende gelegen binnen de parochie voors. ter plaetse genaempt t'eijnde het Creijven, aldaer tusschen erffenisse Jan Peter Jan Sijmons aen d'een sijde suijtwaerts ende Adriaen Hendrick Jan Willems aend'ander sijde noortwaerts, streckende vande gemeijnte westwaerts tot aen erffenisse der erffgenamen Anthonis Cornelis Anthonis, sijnde los ende vrij alsoo sij seijden, ende hebben d'voorn parthijen contrahents hierop ... inde d'een ten behoeve vanden anderen volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert met affgaen, ende overgeven in desen behoorlijck ende gewoonlijck, gelovende super se et omnia sua bona more solito warandiam (op zich en al zijn goederen zoals gebruikelijk te waren), ende dit vertijen affgaen ende overgeven mitsgaders dese erffmangeling altijts goet vast gestentich ende van waerde te houden, ende in hunnen naeme te doen houden sonder eenich wedersegge, mitsgaders allen commer calangie ofte aentael hierinne wesende, ofte van hennen twegen comende, d'een den anderen aff te doen, sonder argelist actum xxiii november 1651, scabini Stackenborch ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832