Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1652-14-8008-104r

Jan sone Peter Cornelis Meeus, heeft wettelijck, ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven, ende opgedragen aen, ende ten behoeve van Jan Gerard Peeters, seeckere aenstede mette huijsinge, schuer, ende schop daerop staende ende gronden ende erffenisse daertoe behoorende, tusschen ses a seven lopensaet begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als deselve aenstede gelegen is binnen de heerlijckheijt Tilborch ter plaetse genaempt aende Hasselt inde Langstraet, aldaer tusschen erffenisse Jan Willem Adriaen Willems met meer anderen aen d'een sijde suijtwaerts, ende Cornelis Cornelis de Beir aen d'ander sijde noortwaerts, streckende vande gemeijne strate tot aen erffenisse Cornelis Jan vanden Merenberch, los ende vrij alsoo hij seijde, ende heeft daerop ten behoeve vande voors. cooper volcomentlijck vertegen, ende gerenuntieert met vertijen ende affgaen inne maniere in dese behoorlijck, ende gewoonlijck sijnde, gelovende super se et omnia sua bona, more solito warandiam (op zich en al zijn goederen, zoals gebruikelijk te waren), ende dit vercoopen vertijen opdragen ende affgaen altoos vast, gestentich, ende van waerden te houden ende te doen houden sonder eenich wederseggen, ende allen commer calangie ofte aentael daerinne van sijnentwegen comende de cooper t'eenemael aff te doen, vuijtgenomen dat de cooper hier ujt aen ... Eeckelschot tot Oirschot sal vergelden, voldoen ende betalen op St. Dionijs dach eenen chijns van drie oirt jaerlijcx, sonder argelist, actum den x januarij 1652, scabini Stockum et ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832