Menu

Documenten

Document R-1652-14-8008-117

Jan Jan Daniels van Beurden ende Aert Herman Aertssen sijne swager soo voor hen selve als vuijt crachte van sekere marginale appostille op de request door hen aenden heeren drossaert ende schepenen geconsenteert, gegeven, instaende hen fort, ende sterckmaeckende midtsdese voor Maeijken henne suster, ende behoude suster respective, wel meerderjaerich doch van seer cleijne verstande hebben in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven, ende opgedragen aen, ende ten behoeve van Jan Jans de Beer, een parcheel erve een lopensaet ende seventhien roeden metter maete begrijpende, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt aende Stockhasselt aldaer tusschen erffenisse de kinderen Denis Joost Taet met meer andere aen d'een sijde oostwaerts, ende Maeijke wed. Cornelis Jan Heijligers aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten eenen eijnde aende erve Laureijs Peters van Doremalen, t welck denselven van d'vermelde vercoopers mede heeft gecocht, ende metten andere eijnde seecker steechde genaempt de H: Geest steechde, sijnde los ende vrij, ende heeft daerop etc. met affgaen etc. gelovende etc. ende allen commer etc. sonder argelist, actum xxix januarij 1652, scabini van Roij et relatu van Stockum?, ende sal dese erve over de erve van voors. Laureijs behoorlijck mogen wegen ende stegen, sonder tegenseggen,

Die selve in qualiteijt ende crachte als voor hebben wettelijck ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Laureijs Peters van Doremalen, een parcheel erven twee lopensaet, ende acht roeden metter maete begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt aende Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse de wed. Cornelis Jan Heijligers aen d'een sijde suijtwaerts, ende het H: Geest steechken aen d'andere sijde noortwaerts, streckende vande gemeijne straet tot aen erffenisse Jan Jans de Beer hem op huijden opgedragen, sijnde los ende vrij, ende hebben daeroppe etc. met affgaen etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat de erve van d'voorn. Jan Jans de Beer hier over behoorlijck sal moeten wegen ende stegen, sonder argelist, actum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832