Menu

Documenten

Document R-1652-14-8008-126

Peter sone Jan Hermans van Heijst, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen aen Peter Michiels den jongen soo voor hem als ten behoeve van sijnen vader Peter Michiels den ouden, ende mede ten behoeve van Cornelis sijnen broeder, ende Jan Jans de Beer sijnen behoude broeder een acker saeijlants twee loopensaet, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als denselven acker gelegen is binnen de parochie van Tilborch, ter plaetse genoempt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jan Goijaerts aen d'eene sijde noortwaerts, ende Willem Jan Peter Goijaerts aen d'andere sijde suijtwaerts, streckende vanden Groenen wech tot aen erffenisse den vercoopers, sijnde los ende vrij alsoo hij seijde, ende heeft daerop ten behoeve van vs. coopers vertegen ende gerenuntieert, met affgaen etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen te gedogen het wegen ende stegen als van outs, sonder argelist, actum den viii febr. 1652, scabini Stockum et relatu Stakenborch,

Deselfde Peter van Heijst heeft wettelijck ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen aen Gerard Gerard Willems Veramelvoirt de jonge een parcheel erven elff loopensaet, ende veerthien roeden, mette maeten begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse genaempt de Nieuwe Velden, aldaer tusschen erffenissen de voorn. vercooper ende Robbrecht Jan Willems Meeus aen d'eene sijde suijtwaarts, ende Daniel Adriaen Gerard Vrancken met sijne kinderen aen d'ander sijde noortwaarts, streckende metten eenen eijnde vande schouwsloot tot aen erfenisse mr. Herman de Roij out schouteth, los en vrij, alsoo hij seijde, ende heeft daerop ten behoeve van vs. cooper vertegen ende gerenuntieert, met affgaen etc. gelovende etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat den cooper de vs. schouwsloot, sal moeten onderhouden, ende voorts den vercooper ende Robbrecht Willem Meeus te moeten wegen ende stegen, sonder argelist, actum et scabini ut supra,

Gerard sone Gerard Willems Veramelvoirt de jonge promisit op speciael verbant vande erve daerinne denselven ophuijden gevest ende geerft is, ende voorts super se et sua, als recht van cooppen der selven erve, aen Peter Jan Hermans van Heijst de somme van drie hondert ende achtendertich gulden, te betaelen meij ierstcomende deses jaers 1652, precijs, sonder interest actum et scabini ut supra.

In de marge: Voldaen met consent van Peter Jan Hermans van Heijst 26 febr 1663.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832