Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1652-14-8008-133v

Adriaen Cornelis Joosten heeft wettelijck ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen aen Peter sone Daniel Cornelis Mutsaerts, een parcheel saeijlant seven quartier ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijnals t selve gelegen is aen de Postelstraet binnen de parochie van Tilborch, onder den hertganck vande Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis de Beer aen d'eene sijde noortwaerts ende Peter Anthonis Everts aen d'ander sijde suijtwaerts ende oock aen d'een eijnde, oostwaerts, ende streckende metten anderen eijnde aende gemeijne strate, alsoo hij seijde, ende heeft daerop etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, vuijtgenomen dat de cooper hier vuijt gelden ende betaelen sal aen Luijcas van Ameroijen eenen chijns van eenen halven stuijver jaerlijcx op St. Deonijs dach, sonder argelist, actum et scabini ut supra (den xvi febr 1652, scabini Stakenborch et relatu Stockum).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832