Menu

Documenten

Document R-1652-14-8008-137

Jan Jan Daniels van Beurden, ende Aernt Herman Aertssen soo voor hen selven als vuijt crachte der machte hen door de heere drossaert ende schepenen gegeven, hen fort ende sterck maeckende voor Maeijke Jan Daniels van Beurden henne suster, ende behoude suster respective hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven, ende opgedragen aen, ende ten behoeve van Peter Jan Hermans van Heijst, een parcheel saeijlants drie loopensaet, ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn der maete onbegrepen als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaets genaemt, aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jan Goijaerts aen d'een sijde suijtwaerts, ende Willem Jan Peter Goijaerts aen d'andere sijde noortwaerts, streckende metten eenen eijnde aende erve de voors. cooper oostwaerts, ende metten anderen eijnde aende gebuermestwech genaemt den Groenenwech, los ende vrij alsoo sij seijden, ende hebben etc. met affgaen etc. gelovende super se et omnia sua bonu more solito warandiam (op zich en zijn goederen te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc., sonder argelist, actum 26 februarij 1652, scabini Huijsken et relatu Stakenborch.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832